Nitter-kuren - fortsatt et stridens eple?

Redaksjonelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nitter-kuren ble lansert for ca. 25 år siden av overlege Lorenz Nitter som da hadde arbeidet i en 20-årsperiode vedDet Norske Radiumhospital. Kuren ble opprinnelig definert som en støttebehandling til pasienter med langtkommetkreftsykdom, men Nitter-kuren har gjennomgått forandringer og brukes ulikt slik at det ikke lenger er et entydigbegrep. Fra midten av 1950- årene hadde Nitter gitt B-vitaminer til en gruppe kreftpasienter for at de skulle tålestrålebehandlingen bedre. På begynnelsen av 1960-tallet ble det anabole steroidet Primobolan-Depot ognæringskonsentratet Meritene introdusert. Ti år senere fikk behandlingsopplegget sitt navn, Nitter-kuren, og bestod avkosttilskudd (f.eks. Meritene eller AFI-Nutrin), B-vitaminer (både vitamin B12 og B-vitamin kompleks),Primobolan-Depot og 5-fluorouracil (1). Nitter-kuren skapte en bred debatt hvor medisinsk- faglige, vitenskapelige,etiske, politiske, økonomiske, sosiale og kollegiale forhold var involvert. I dag ville vi nok ha fått en annerledesdebatt fordi behandlingen av kreft og omsorgen for kreftpasienter har endret seg mye i løpet av de siste 20- årene. Tobøker fra 1974 tegner et bilde av situasjonen den gang (1, 2). I forordet til den ene boken skrev daværendedistriktslege Harald Siem i Aukra, bl.a. "Kreftpasienter som er utskrevet fra sykehus uten noe behandlingstilbud, pågrunn av svulstens art eller spredning, blir ofte kalt oppgitte kreftpasienter. Primærlegen har funnet omsorgen fordenne pasientgruppe tung og fattig" (1). En kreftpasient hvor kurativ behandling var oppgitt og som hadde startet medNitter-kuren, skriver i forordet til den andre boken: "At man ikke lenger befinner seg i et medisinsk tomrom,fullstendig overlatt til seg selv og den snikende sykdommen, at der er noen som tar seg av en og forsøker å hjelpe,allerede dette er en psykologisk støtte som uten tvil også har sin medisinske betydning" (2). Både lege og pasientuttrykte fra hvert sitt ståsted følelsen av fattigdom. Leiv Kreyberg sammenfattet dette på følgende måte: "Man kan nokmåle en tumors vekst eller avtaken i størrelse, notere endringer i røntgen-bilder, man kan registrere vektøkning ogavmagring, graden av anemi og en rekke andre størrelser, men ikke tårer i milliliter, smerter i dyn eller tunge stunderi ampere" (3). Det er et sunt tegn at fattigdomsfølelsen er til stede når man behandler pasienter med alvorlige ogpotensielt dødelige sykdommer. Kanskje er denne følelsen ikke så hemmende som før fordi kreftbehandlingen i stor grader blitt en næromsorg. Den er blitt regionalisert, og primærhelsetjenesten har fått flere ressurser til å ta seg avdisse pasientene. Ved siden av de reformer som er gjort i det offentlige helsevesen, har Den Norske Kreftforening myeav æren for etablering av næromsorg innen kreftbehandlingen med tiltak som utfyller det offentlige tilbudet. Detteomfatter også behandling og omsorg for kreftpasienter i en terminal fase.

  Fra reflekterende til industrialisert medisin

  Den reflekterende medisin har de siste årene vært på vikende front i forhold til den industrialiserte medisin. Denindustrialiserte medisin kjennetegnes av effektivitets- og produksjonsjag hvor forskjellige pasientbehandlinger fårhver sin prislapp. Ingen kan imidlertid sette noen prislapp på det å lindre åndelig nød og sterke smerter.Teknologimedisinen er også et element i den industrialiserte medisin, hvor stadig mer avanserte teknikker og tekniskehjelpemidler skaper avstand til enkeltmennesket. Blåkopier av kvalitetssikringstankegangen fra teknologiske bedriftertil helsevesenet har ført til mindre tid for refleksjon. Helsearbeidere bruker en stor del av sin tid til å sette seginn i retningslinjer og dokumentere at disse er fulgt. Den generelle samfunnsutvikling har også ført til holdninger hospasienter og pårørende om at behandling av sykdom eller skader er en vare man kjøper og som har garanti og bytterett.Anmeldelser og erstatningskrav har økt tendensen til å følge retningslinjer fremfor å reflektere over hva som er tilpasientens beste. Når tiden man har til rådighet for den enkelte pasient er blitt en salderingspost, blir denpersonlige omsorgen skadelidende, og det kan skape grobunn, både hos leger og pasienter, for alternativebehandlingsopplegg innen skolemedisinen og alternativ medisin. Er det slik at leger føler de må gi medikamenter (f.eks.Nitter-kur) som et alternativ eller supplement til omsorg ved langtkommet kreftsykdom? Er det for tungt å si nei til etønske om bruk av medikamenter fra nettopp denne pasientgruppen? I en slik situasjon blir refleksjon om virkninger ogbivirkninger av de komponenter som inngår i alternative behandlingsopplegg viktig.

  Hva med Nitter-kuren i dag?

  Nitter-kuren har i løpet av de siste 25 årene gjennomgått en betydelig forvandlingsprosess. Etter hvert ble 5-fluorouracil utelatt, mens immunglobulin og tranexamsyre (Cyclokapron) ble lagt til. I mange tilfeller erernæringsvæsken Medasond blitt brukt i stedet for AFI- Nutrin. I en moderne utgave av Nitter-kuren er AFI B-totalutelatt, man vurderer tranexamsyre individuelt og hos pasienter med cancer mammae og skjelettmetastaser gis Primobolandepot (Andersen F, personlig meddelelse, Årsmøte i Norsk forening for klinisk farmakologi, Tromsø, 1994).

  Noen farmakologiske betraktninger

  Det er ennå ikke dokumentert at komponentene i dagens Nitter- kur kan helbrede eller stoppe utvikling avkreftsykdommer. Alminnelig klinisk skjønn tilsier allikevel at immunglobuliner kan beskytte mot enkelte infeksjoner ogat nivået av vitamin B12 kan være for lavt hos alvorlig syke pasienter. I Nitter-kuren har doseringen avimmunglobulin og vitamin B12 vært langt høyere enn det som er angitt i Felleskatalogen. Farmakologisktankegang skulle tilsi at legen spesielt må vurdere faren for bivirkninger hos den enkelte pasient ved avvik fraanbefalt dosering. Vi vet at legen vil stå svakt ved et rettslig søksmål hvor avvik fra prosedyrer har forekommet.Introduksjonen av tranexamsyre i Nitter-kuren kom som følge av studier på eggstokkreft hvor det ble funnet en betydeligøkning av fibrin degradasjonsprodukter i serum og ascites (4). Senere ble det i to kasuistikker rapportert attranexamsyre førte til en innleiring av tumor (eggstokkreft) i en fibrinkappe (5, 6). I en klinisk studie på 11pasienter med eggstokkreft og store mengder ascites, fant man hos fire pasienter en betydelig reduksjon i mengdenascites med tranexamsyre som adjuvant behandling (7). Den samme forskningsgruppen etablerte en eksperimentell modellmed celler fra en pasient med serøst cystadenokarsinom og fant at tranexamsyre hemmet celleproliferasjonen doseavhengig(8). Det er derfor forbausende at det ikke er gjort flere kliniske studier for å se på effekten av tranexamsyre påascitesproduserende kreftsvulster i eggstokkene. Siden vi vet at en rekke kreftformer øker risikoen for tromboser og attranexamsyre kan forsterke denne tendensen, krever bruken av dette medikamentet hos kreftpasienter spesiellårvåkenhet.

  Legemiddeløkonomi

  Et annet diskusjonsmoment ved Nitter-kuren gjelder legemiddeløkonomi. Pasienter som bruker Nitter-kuren har i enårrekke fått refundert 2/3 av utgiftene via blåreseptsystemet. Kunne man ha brukt disse pengene bedre på andre områderinnen kreftomsorg og kreftbehandling? Er beløpet så stort at det er grunnlag for en diskusjon? Det er gjort et overslagfor 1994 (Wist E, foredrag, Årsmøte i Norsk forening for klinisk farmakologi, Tromsø, 1994). Dersom 10% av allekreftpasienter brukte kuren gjennomsnittlig i 12 måneder, og det var 20000 nye kreftpasienter per år, var kostnadenetil en full Nitter-kur (vitamin B12, gammaglobulin, tranexamsyre og vanlig kosttilskudd) ca. 36 millionerkroner i 1994. Til sammenlikning ble det solgt cytostatika for i underkant av 60 millioner kroner samme år. Dersom mani tillegg bruker ernæringsvæske av type Medasond, dosert som kosttilskudd (én flaske per dag), vil dette i 1996 aleneutgjøre ca. 23 millioner kroner. Selv om estimatet av kostnadene ved bruk av Nitter-kuren er usikre, er det allikevelbetydelige beløp det er snakk om. Problemstillingen er relevant for å belyse konsekvenser av tilfeldige politiskevedtak som følge av press fra enkeltpasienter og pasientgrupper.

  Nitter-kuren som universalkur

  Diskusjonen om Nitter-kuren ble vanskeliggjort da denne behandlingen ble utvidet til en universalkur definert som"en behandlingsform mot kreft og andre sykdommer som har gitt mange pasienter et nytt liv, tatt bort smerte og bedretlivskvaliteten" (9). Som eksempel på andre sykdommer nevnes reumatoid artritt, psoriasis, migrene, allergier,mononukleose og AIDS. På denne måten har Nitter-kuren fjernet seg fra det opprinnelige idégrunnlaget: omsorg for denenkelte terminale kreftpasient.

  Kliniske utprøvninger og etikk

  Kliniske utprøvninger hos terminale kreftpasienter er et kontroversielt tema. Det hevdes av tilhengerne avNitter-kuren at det er uetisk å gjennomføre kontrollerte kliniske utprøvninger på terminale kreftpasienter. Det er ikkevanskelig å ha forståelse for dette argumentet, men samtidig må terapivalg så langt det er mulig, være basert pådokumentasjon av ønskede og uønskede virkninger for å sikre enkeltindividet og gitte pasientgrupper best muligbehandling. Med tanke på dem som vil bli kreftsyke i årene som kommer, er det også mulig å hevde at det er uetisk åfrata disse pasientene en best mulig behandling basert på kliniske studier blant dagens kreftsyke. Diskusjonen rundtikke-dokumentert behandling av alvorlig syke pasienter må være individorientert så vel når det gjelder statistisksikring av effekter som sikring av behov for omsorg i denne livssituasjonen. I den reflekterende medisin ligger det enerkjennelse av at vi en gang kommer til et veiskille hvor den høyteknologiske medisin må vike plass for håp og tro påveien mot det ukjente.

  Georg Sager

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media