Norske stoffmisbrukeres dødelighet etter innleggelse i ulike typer institusjoner

Andersen S, Berg JE, Bjerkedal T, Alveberg PØ Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Samtlige klienter, 482 personer (158 kvinner, 324 menn), innlagt i 1984-85 ved seks institusjoner for rusmiddelmisbrukere er etterundersøkt med hensyn til dødelighet etter ti år. Institusjonene ble gruppert etter institusjonstype, tre som psykiatriskorienterte institusjoner, tre som kollektiver/attføringsinstitusjoner. Totalt døde 97 personer (20%) i løpet av tiåret etter innleggelse, noe som svarer til en dødelighetsrate på 2,3 per 100 observasjonsår. Dødelighetsraten for menn fra psykiatriskorienterte institusjoner var 2,8, for kvinner 2,0. For klienter innlagt i kollektiver/attføringsinstitusjoner var dødelighetsraten for menn 2,0 per 100 observasjonsår, for kvinner 0,6. Insidensrateratio mellom de to typer tiltak var 1,6 (95% KI 1,0-2,6). Eksklusive gruppen som var 21-25 år ved innleggelse, hadde klienter fra psykiatriskorienterte institusjoner 110% høyere dødelighet enn klienter fra kollektiver/attføringsinstitusjoner (relativ risiko 2,1; 95% KI 1,1-4,1).

Anbefalte artikler