Muskel- og skjelettplager blant tannhelsepersonell

Augustson TE, Morken T Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


I forbindelse med oppfølgingen av en handlingsplan mot belastningslidelser ble det i 1989 og 1990 gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte i den offentlige tannhelsetjenesten i Hordaland. Hensikten var primært å undersøke om muskel- og skjelettplager var assosiert med karakteristika ved den enkelte arbeidstaker eller forhold på arbeidsplassen.

Hele 81% av de ansatte hadde eller hadde i løpet av de siste 12 måneder hatt en eller annen plage i muskel- og skjelettsystemet. Plager i nedre del av ryggen ble registrert hos 49%, i nakke hos 47% og i skuldrer hos 45%.

Forekomsten av plager blant tannhelsepersonellet i Hordaland avviker ikke vesentlig fra funn i andre deler av befolkningen.

Det viste seg ikke vesentlige kjønnsforskjeller eller forskjeller mellom de ulike yrkesgruppene i tannhelsetjenesten mht. forekomst av plager før lokalisasjon ble trukket inn i analysene.

Det ble funnet positiv assosiasjon mellom alder og nakkeplager.

Ergonomisk veltilpasset utstyr var negativt assosiert med skulderplager. Opplevd arbeidsbelastning var positivt assosiert med skulderplager.

Stor deltakelse i sportsaktiviteter viste negativ assosiasjon med ryggplager.

Anbefalte artikler