Utredning og behandling av immuntrombocytopenisk purpura hos barn i Norge

Zeller B, Glomstein A, Wesenberg F Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Behandling av akutt immuntrombocytopenisk purpura har i lang tid vært gjenstand for kontroversielle diskusjoner. Interessegruppen for pediatrisk hematologi og onkologi (IPHO) innen Norsk barnelegeforening har tidligere kommet med anbefalinger. Vi ønsket nå å kartlegge dagens behandling av akutt immuntrombocytopenisk purpura ved norske barneavdelinger ved hjelp av et spørreskjema. Svarskjema fra 22 avdelinger (bl.a. samtlige regionsykehus) kunne vurderes. Estimert antall nye tilfeller per år var totalt 54 hviket betyr en insidens på 6,7/100000 barn. De fleste avdelinger behandler få (eŸn til tre) pasienter per år. Spørreundersøkelsen viste at både utredning og behandling i store trekk følger anbefalingene fra IPHO. Uenigheten er størst omkring indikasjon for oppstart av medikamentell behandling (laveste aksepterte blodplatetall er 5-30 3 109/l) og valg av medikament (1/3 bruker prednisolon per os som førstehåndspreparat, 2/3 immunglobuliner intravenøst). Oppslutningen omkring spørreundersøkelsen viser at det finnes stor interesse for emnet. Det er nå kommet i gang en prospektiv registrering av alle nye tilfeller av immuntrombocytopenisk purpura i Norge.

Anbefalte artikler