Pyuri, bakteriuri og urinveisinfeksjon hos hospitaliserte pasienter med ryggmargsskade

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Urin fra 15 pasienter med blæreparese som følge av ryggmargsskade ble ukentlig observert og analysert for leukocytter itil sammen 352 uker. I 274 tilfeller ble bakteriologisk undersøkelse utført. Pyuri ble påvist ved 103 anledninger. Iover 95% av tilfellene var det samsvar mellom funn ved kjemisk analyse (stiks) og mikroskopi.

  Bakteriuri ble funnet i totalt 144 prøver. Av disse var det samtidig pyuri i 76 tilfeller. I til sammen 77 tilfellervar det ut fra kliniske og bakteriologiske kriterier indikasjon for antibakteriell behandling.

  Gjennomsnittlig infeksjonsfrekvens var én per 32 dager. I 46 av tilfellene hvor det var indikasjon for behandling,var urinen blitt steril ved avsluttet behandling. Av til sammen 67 tilfeller med asymptomatisk bakteriuri var urinen iløpet av en uke spontant blitt steril i ti tilfeller. Indikasjon for behandling var jevnt fordelt mellom gruppene medeller uten pyuri. Escherichia coli var hyppigste årsak til behandlingstrengende bakteriuri.

  Det konkluderes med at pyuri og samtidig kliniske symptomer på urinveisinfeksjon bør kunne utløse antibakteriellbehandling. Fravær av pyuri bør imidlertid følges av bakteriologisk urinundersøkelse dersom det foreligger symptomer påinfeksjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media