Pyuri, bakteriuri og urinveisinfeksjon hos hospitaliserte pasienter med ryggmargsskade

Tysnes O-B, Krokeide M, Bjerke L, Digranes A Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Urin fra 15 pasienter med blæreparese som følge av ryggmargsskade ble ukentlig observert og analysert for leukocytter i til sammen 352 uker. I 274 tilfeller ble bakteriologisk undersøkelse utført. Pyuri ble påvist ved 103 anledninger. I over 95% av tilfellene var det samsvar mellom funn ved kjemisk analyse (stiks) og mikroskopi.

Bakteriuri ble funnet i totalt 144 prøver. Av disse var det samtidig pyuri i 76 tilfeller. I til sammen 77 tilfeller var det ut fra kliniske og bakteriologiske kriterier indikasjon for antibakteriell behandling.

Gjennomsnittlig infeksjonsfrekvens var én per 32 dager. I 46 av tilfellene hvor det var indikasjon for behandling, var urinen blitt steril ved avsluttet behandling. Av til sammen 67 tilfeller med asymptomatisk bakteriuri var urinen i løpet av en uke spontant blitt steril i ti tilfeller. Indikasjon for behandling var jevnt fordelt mellom gruppene med eller uten pyuri. Escherichia coli var hyppigste årsak til behandlingstrengende bakteriuri.

Det konkluderes med at pyuri og samtidig kliniske symptomer på urinveisinfeksjon bør kunne utløse antibakteriell behandling. Fravær av pyuri bør imidlertid følges av bakteriologisk urinundersøkelse dersom det foreligger symptomer på infeksjon.

Anbefalte artikler