Pasientens advokat eller velferdsstatens vokter?

Bruusgaard D Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Leger generelt, og allmennpraktikere spesielt har en problematisk rolle med ulike, til dels motstridende mål. Vi kan vanskelig unngå interessekonflikten mellom lydighet overfor samfunnets lover og regler og lojalitet overfor den enkelte pasient. Den nederlandske allmennpraktiker er fritatt fra oppgaven å attestere arbeidsuførhet, mens mange engelske allmennpraktikere har påtatt seg en ytterligere kontrollfunksjon gjennom systemet med såkalt fund-holding. I Norge er kontrollen av allmennpraktikerens rolle som konsulent for trygden innskjerpet. Dette kan bidra til å forskyve balansen bort fra advokatrollen. Innføring av et fastlegesystem vil imidlertid kunne bidra til å befeste og styrke advokatfunksjonen.

Anbefalte artikler