Selvrapportert helse blant yngre tenåringer

Klepp K-I, Aas H Natvig, Mæland JG, Alsaker F Om forfatterne
Artikkel

En treårs oppfølgingsundersøkelse

Sammendrag


Hensikten med denne undersøkelsen var å studere hvordan skoleungdom vurderer sin egen helse og hvordan denne vurderingen endrer seg over tid. Et representativt utvalg av 7.-klassinger i Hordaland fylke (510 gutter og 414 jenter) ble fulgt hvert år fra 1990 til 1993. Resultatene viser at det var klare kjønnsforskjeller mht. selvrapportert helse blant yngre tenåringer. Jentene oppgav flere helseplager, var mer deprimerte og vurderte sin egen helse som mindre god sammenliknet med jevnaldrende gutter. Det var en tendens til at disse forskjellene økte med økende alder. Tenåringenes vurdering av egen helse viste en høy grad av stabilitet over den studerte treårsperioden, og det var i stor grad de samme ungdommene som rapporterte om både helseplager, depresjon og mindre god generell helse. Slike klager bør tas alvorlig, fordi de kan være uttrykk for behov for enten medisinsk eller psykologisk hjelp.

Anbefalte artikler