Behandling med tiklopidin etter intrakoronar stentimplantasjon

Myreng Y, Mølstad P, Golf S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Komplikasjoner ble registrert prospektivt hos 100 pasienter som ble behandlet med et nytt regime med platehemmeren tiklopidin og acetylsalisylsyre etter intrakoronar stentimplantasjon. Hos alle ble det oppnådd godt angiografisk resultat med full stentdilatasjon. Minste lumendiameter økte fra 0,90 6 0,58 mm før til 3,45 6 0,54 mm etter stenting. Referansediameter for de stentede kar var 3,29 6 0,52 mm.

Det var ingen tilfeller av stentokklusjon i løpet av en måned etter stentimplantasjonen. Hos én pasient måtte et hematom i relasjon til innstikket i a.femoralis evakueres kirurgisk, mens tre pasienter trengte forlenget eller ny kompresjon pga. lyskeblødning. Tiklopidin måtte seponeres pga. utslett hos seks pasienter, hos to pga. blødning, hos to pga. gastrointestinale plager og hos én pasient pga. forhøyede leverenzymverdier. Det var ingen alvorlige hematologiske bivirkninger. Liggetiden var 5,3 6 1,0 dager for 50 pasienter som fikk lavmolekylært heparin i tillegg til tiklopidin og acetylsalisylsyre, mens den for de resterende var 2,8 6 1,9 dager.

Behandling med tiklopidin og acetylsalisylsyre forhindret akutt stenttrombose som er den mest fryktede komplikasjonen til intrakoronar stentimplantasjon. Lyskekomplikasjonene var sjeldne. Til tross for hyppige bivirkninger av tiklopidin, gir behandlingen et tryggere og mindre ressurskrevende forløp etter stentimplantasjon.

Anbefalte artikler