Behandling med vekstfaktorer og cytokiner ved hematologiske lidelser

Waage A, Dahl IM, Evensen SA, Holte H, Lamvik J, Sletnes K, Wisløff F Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Norsk hematologisk selskap har utarbeidet retningslinjer for bruk av vekstfaktorer og cytokiner ved hematologiske lidelser. Det er ikke grunnlag for rutinebruk av granulocyttkolonistimulerende faktor eller granulocytt-makrofag-kolonistimulerende faktor som profylakse ved cytostatikaindusert nøytropeni, som behandling av feber og nøytropeni eller ved myelodysplastisk syndrom. Gode indikasjoner for bruk av vekstfaktorer er ønsket økning av antallet stamceller som kan høstes i blod, samt sjeldne tilstander som syklisk nøytropeni og Kostmanns syndrom. Ved myelomatose og lavgradig maligne lymfomer forlenger interferon-a tiden til sykdomsprogresjon, men ikke overlevelse. Interferon-a gir ingen bedring av livskvalitet.

Alt i alt er det ikke grunnlag for rutinebruk av medikamentet ved disse sykdommene, verken i initialbehandling eller i vedlikeholdsbehandling. Ved kronisk myelogen leukemi synes interferon-a å være likeverdig med eller bedre enn hydroksyurea og kan overveies hos pasienter som ikke har giver til stamcelletransplantasjon eller hvor dette er kontraindisert. Bruk av vekstfaktorer og cytokiner ved solide svulster og høygradig malignt lymfom ble ikke diskutert, men vi refererer to internasjonale konsensusrapporter om dette.

Anbefalte artikler