Behandling med vekstfaktorer og cytokiner ved hematologiske lidelser

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Norsk hematologisk selskap har utarbeidet retningslinjer for bruk av vekstfaktorer og cytokiner ved hematologiskelidelser. Det er ikke grunnlag for rutinebruk av granulocyttkolonistimulerende faktor ellergranulocytt-makrofag-kolonistimulerende faktor som profylakse ved cytostatikaindusert nøytropeni, som behandling avfeber og nøytropeni eller ved myelodysplastisk syndrom. Gode indikasjoner for bruk av vekstfaktorer er ønsket økning avantallet stamceller som kan høstes i blod, samt sjeldne tilstander som syklisk nøytropeni og Kostmanns syndrom. Vedmyelomatose og lavgradig maligne lymfomer forlenger interferon-a tiden til sykdomsprogresjon, men ikke overlevelse.Interferon-a gir ingen bedring av livskvalitet.

  Alt i alt er det ikke grunnlag for rutinebruk av medikamentet ved disse sykdommene, verken i initialbehandling elleri vedlikeholdsbehandling. Ved kronisk myelogen leukemi synes interferon-a å være likeverdig med eller bedre ennhydroksyurea og kan overveies hos pasienter som ikke har giver til stamcelletransplantasjon eller hvor dette erkontraindisert. Bruk av vekstfaktorer og cytokiner ved solide svulster og høygradig malignt lymfom ble ikke diskutert,men vi refererer to internasjonale konsensusrapporter om dette.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media