Simultan lungetuberkulose og juxtakavernøs bronkialcancer

Svane S Om forfatteren
Artikkel

En diagnostisk fallgruve

Sammendrag


Primær cancer og aktiv tuberkulose kan en sjelden gang opptre samtidig i samme lungelapp. Ofte dreier det seg om et plateepitelkarsinom. Diagnosen blir mange ganger stilt så sent i sykdomsforløpet at muligheten for kurativ behandling er gått tapt. I artikkelen omtales en 72 år gammel mann med simultan utvikling av cancer i, eller kloss ved, en basillær kaverne i venstre lunges overlapp. Under behandling med adekvate tuberkulostatika kom det i første omgang relativt rask regress av de røntgenologiske lungeforandringene samtidig som pasienten ble varig abasillær. Senere kom det på ny langsom vekst av det samme lungeinfiltratet under pågående kjemoterapi. Torakotomi avslørte et inoperabelt plateepitelkarsinom.

Anbefalte artikler