Nitrogenoksid (nitrogenmonoksid) tilført via respirator

Aardal S, Flaatten H Om forfatterne
Artikkel

Et nytt behandlingstilbud ved akutt lungesvikt og sjokklunge

Sammendrag


Sjokklunge har høy mortalitet og kan fortsatt by på store terapeutiske utfordringer. Oksygeneringssvikten krever oftest respiratorbehandling med høy fraksjon av oksygen i inspirasjonsluften (FIO2). Ofte foreligger samtidig pulmonal hypertensjon med økt pulmonal vaskulær motstand. Nitrogenmonoksid (NO) er en potent, endogent produsert, vasodilaterende gass. Eksogent kan gassen administreres via luftveiene i inspirasjonsluften fra respirator til ventilerte deler av lungene hvor den tas opp over alveolmembranen og gir lokal vasodilatering. Pga. meget kort halveringstid har ikke inhalert NO effekt på systemisk sirkulasjon. En lokal vasodilatasjon i ventilerte lungeavsnitt gir bedret oksygenopptak først og fremst grunnet økt blodgjennomstrømning til ventilerte deler av lungene. I økende grad har pasienter med utvikling av sjokklunge fått eksogent tilført NO i et forsøk på å bedre oksygeneringen.

Fra april 1993 har vi disponert utstyr med mulighet for dosering via respirator. Vi presenterer data fra 14 pasienter med alvorlig sjokklunge som også er gitt NO som ledd i behandlingen. Pasientene var alle kritisk syke med middelpoeng ved APACHE II på 24,5 og middelalder på 38 år. Alle pasientene fikk bedret oksygenering under tilførselen som varte 1-15 dager (gjennomsnittlig 7,6 dager). Åtte av pasientene døde (56%). Det var ingen sikre forskjeller ved start av NO-behandling mellom gruppen av pasienter som overlevde og de som døde.

Anbefalte artikler