Avbrudd i legenes arbeid i sykehus

Bøhmer T, Pedersen T Om forfatterne
Artikkel

En trussel mot kvalitet?

Sammendrag


Ved reduksjon av arbeidstid for legene ble det foretatt en spørreskjemaundersøkelse blant de underordnede leger og sykepleiere/hjelpepleiere om hvordan dette virket inn på pasientens undersøkelses- og behandlingsplan, pasientomsorg, utskrivning, og om hvordan det slo ut for samarbeidet med andre personalgrupper. Redusert arbeidstid førte til forsinket gjennomføring av undersøkelseplan for pasienter, ble oppfattet som å resultere i dårligere pasientomsorg, vanskeliggjort utskrivning, og dårligere samarbeid med de andre yrkesgrupper, vurdert både av underordnede leger og samarbeidende grupper.

Gjennomføring av normalarbeidstid for leger i sykehus med kontinuerlig pasientbehandling, vil vanskelig kunne gjennomføres uten vesentlig tap av kontinuitet i pasientbehandling.

Anbefalte artikler