Syke kvinner og uførepensjonerte menn

Grünfeld B, Noreik K Om forfatterne
Artikkel

Noen refleksjoner

Sammendrag


Levekårsundersøkelsene viser en tendens i retning av økt sykelighet i muskel-skjelett-systemet, særlig blant middelaldrende kvinner. Utviklingen må sees på bakgrunn av kvinners økte yrkesdeltakelse de siste 20 årene.

Den betydelige andelen langvarig syke i aldersgruppen 25-44 år innebærer et stort fremtidig uførepensjonspotensiale, særlig med en liberalisert tilståelse av slike trygdeytelser. Det vili første rekke være rekruttering fra kvinner, sett på bakgrunn av den selvrapporterte sykelighet i relasjon til prevalensen av uførepensjonerte i dag.

Utbredelsen av sykdom med betydelige konsekvenser for livskvalitet fremstår som paradoksal i lys av de økende ressurser i helsevesenet.

Anbefalte artikler