Rettspsykiatrisk virksomhet i Norge

Artikkel
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Oversikt for perioden 1980-93

  Sammendrag

  Det gis en oversikt over samtlige rettspsykiatrisk undersøkte klienter i perioden 1980-93, i alt 2533 personer.

  Det årlige gjennomsnittlige antall undersøkelser har økt kraftig i perioden, fra 129 til 227. Utviklingenkorresponderer med endringene i det generelle kriminalitetsbildet i samfunnet. Antall undersøkte kvinner har øktbetydelig.

  Det var store fylkesvise variasjoner i hyppigheten av undersøkte, varierende fra sju til 28 per 10000 innbyggere ialderen 20-44 år.

  En betydelig del av klientellet hadde rusproblemer. Vel halvparten av de undersøkte var siktet for drap, voldtekt ogmordbrann.

  27% av kvinnene og 19% av mennene ble ansett som sinnssyke på den tiden de påklagede handlinger ble begått.

  Schizofreni var den vanligste psykosediagnose. 56% ble oppfattet å ha mangelfullt utviklede sjelsevner, og knapt 40%å ha varig svekkede.

  Umoden og antisosial personlighetsforstyrrelse var den vanligste form for mangelfull sjelelig utvikling. Denrettsmedisinske kommisjon foretar en kvalitetskontroll av erklæringene. 85% av de innsendte erklæringer ble godtatt. Ica. 10% ble de sakkyndige anmodet om å foreta en revurdering av hele eller deler av konklusjonene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media