Rettspsykiatrisk virksomhet i Norge

Noreik K, Grünfeld B Om forfatterne
Artikkel

Oversikt for perioden 1980-93

Sammendrag


Det gis en oversikt over samtlige rettspsykiatrisk undersøkte klienter i perioden 1980-93, i alt 2533 personer.

Det årlige gjennomsnittlige antall undersøkelser har økt kraftig i perioden, fra 129 til 227. Utviklingen korresponderer med endringene i det generelle kriminalitetsbildet i samfunnet. Antall undersøkte kvinner har økt betydelig.

Det var store fylkesvise variasjoner i hyppigheten av undersøkte, varierende fra sju til 28 per 10000 innbyggere i alderen 20-44 år.

En betydelig del av klientellet hadde rusproblemer. Vel halvparten av de undersøkte var siktet for drap, voldtekt og mordbrann.

27% av kvinnene og 19% av mennene ble ansett som sinnssyke på den tiden de påklagede handlinger ble begått.

Schizofreni var den vanligste psykosediagnose. 56% ble oppfattet å ha mangelfullt utviklede sjelsevner, og knapt 40% å ha varig svekkede.

Umoden og antisosial personlighetsforstyrrelse var den vanligste form for mangelfull sjelelig utvikling. Den rettsmedisinske kommisjon foretar en kvalitetskontroll av erklæringene. 85% av de innsendte erklæringer ble godtatt. I ca. 10% ble de sakkyndige anmodet om å foreta en revurdering av hele eller deler av konklusjonene.

Anbefalte artikler