Hva vet primærlegen om sine døde pasienter?

Kristoffersen JE Om forfatteren
Artikkel

En undersøkelse av dødsfall i en gruppepraksis

Sammendrag


Informasjon om død og dødsårsak vurderes som grunnleggende for kvalitetsforbedring i medisinsk virksomhet. Selv om pasienter ofte har kontakt med sin primærlege i tiden før sin død, er det sjelden at primærlegen utsteder pasientens dødsattest. I denne studien undersøker vi i hvilken utstrekning primærlegene kjenner til død og dødsårsak blant sine pasienter.

Innenfor en 46 måneders periode hadde 8627 pasienter konsultert en trelegepraksis i Lørenskog kommune. 105 pasienter (0,3%) døde innenfor samme tidsrom.

40% av dødsfallene og 65% av dødsårsakene var ukjente for primærlegene. Mer enn halvparten av pasientene døde ved det lokale sykehuset, og en femdel i sykehjem. Primærlegen utstedte pasientens dødsattest i bare 7% av tilfellene. I særlig grad manglet primærlegene kunnskap om dødsfall og dødsårsak for relativt unge mennesker, ulykkesdødsfa1l og selvmord. Bedre tilbakemeldingssystemer om dødsfall og dødsårsak til primærleger og legevaktleger er viktige kvalitetsforbedrende tiltak.

Anbefalte artikler