Du har kreft

Heskestad S, Tjemsland L Om forfatterne
Artikkel

En kvalitativ studie av kvinners akutte reaksjoner ved informasjon om brystkreftdiagnose

Sammendrag


92 kvinner under 71 år som var fortløpende henvist til Sentralsjukehuset i Rogaland med brystkreft i stadium 1 eller 2, ble intervjuet dagen før operasjon. Hensikten med undersøkelsen var å gi en systematisert beskrivelse av kvinnenes reaksjoner på kreftdiagnosen. Under intervjuet ble kvinnene bedt om å snakke fritt i fem minutter om hva de følte, tenkte og gjorde etter at de ble kjent med diagnosen. Intervjuene ble tatt opp på lydbånd og analysert. Reaksjonene ble gruppert under følgende overskrifter: mental forberedelse, problemfokusering, emosjonelle og kroppslige reaksjoner, mestringsstrategier og opplevd støtte.

Det var stor variasjonsbredde i stressreaksjonene avhengig av kvinnenes sårbarhet, mestringsevne og sosial støtte. Kvinnenes behov for informasjon understrekes.

Anbefalte artikler