Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

Moland L Om forfatteren
Artikkel

Ei sjukehistorie

Sammendrag


Creutzfeldt-Jakobs sjukdom er ein sjeldan demenssjukdom. Høvesvis unge menneske vert ramma og dei fleste pasientane døyr innan eit år etter sjukdomsdebut. Ein typisk kasuistikk er referert i artikkelen. Det vert peika på at slike dramatiske sjukdomstilfelle kan utløysa angst og utryggleik hjå dei som er rundt pasienten. For å motverka uheldige ringverknader, bør helsetenesta lokalt syta for at familie og helsepersonell får god og adekvat informasjon om sjukdommen.

Anbefalte artikler