Prostatakreft i Oslo - reell nedgang?

Harvei S, Tretli S, Hagen S Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Mens insidens av prostatakreft i landets regioner har steget hele tiden siden kreftregistreringen begynte i 1950-årene, har den fra 1970-årene vist en nedadgående tendens for hovedstaden. Ved nærmere analyser avspeiles disse endringene bare i aldersgruppene over 70 år, og de eldste aldersgrupper viser sterkest nedgang. Den viktigste årsak til nedgangen ligger i at antall tilfeller diagnostisert ved obduksjon er gått vesentlig ned, fra 12,7% i 1957-61 til 3,8% i 1987-91. Men selv etter at disse er ekskludert, er det en svak nedgang i insidens. Andre kreftformer viser ikke de samme nedadgående tendenser.

Det avtegner seg et mønster som tyder på at diagnostikken av prostatakreft i Oslo er blitt mindre intensiv enn i landet for øvrig og at dette kan ha med tildeling av ressurser og prioritering å gjøre. Andre forhold som kunne gi en slik utvikling, som f. eks. en stabilisering av risikoen for prostatakreft, er diskutert.

Anbefalte artikler