Pasienter med kreftrelaterte og andre kroniske smerter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Prioritering og vurdering

  Sammendrag

  I en spørreundersøkelse gjennomført ved Regionsykehuset i Trondheim ble 519 leger og sykepleiere spurt (hvorav 473svarte) om hvordan smertebehandlingen ble vurdert og prioritert, og i hvilken grad det ble gjennomført systematiskkartlegging av pasientens totale smerteopplevelse. Det ble skilt mellom smerter som skyldes kreft (kreftgruppen) ogkroniske smerter med annen grunnlidelse (ikke-kreftgruppen). Av dem som svarte, ble kreftgruppen ansett prioritertganske bra eller svært bra av 71%, mens 29% ble prioritert tilsvarende i ikke-kreftgruppen. På spørsmål om oppnåddsmertelindring svarte 94% av legene og 78% av sykepleierne i kreftgruppen at avdelingen oppnådde tilfredsstillendesmertelindring ganske ofte eller svært ofte. Tilsvarende tall for ikke-kreftgruppen var hhv. 53 og 35%. Hjelpemidlersom kroppskart, verbalskala eller Visuell Analog Skala (VAS) ble lite benyttet, og bare 46% svarte at de gjorde ensmerteanalyse ganske ofte eller svært ofte før start av smertebehandling. Begge yrkesgruppene opplevde en følelse avutilstrekkelighet i arbeid med disse pasientgruppene, og dette var mest uttalt i ikke-kreftgruppen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media