Pasienter med kreftrelaterte og andre kroniske smerter

Skauge M, Borchgrevink PC, Kaasa S Om forfatterne
Artikkel

Prioritering og vurdering

Sammendrag


I en spørreundersøkelse gjennomført ved Regionsykehuset i Trondheim ble 519 leger og sykepleiere spurt (hvorav 473 svarte) om hvordan smertebehandlingen ble vurdert og prioritert, og i hvilken grad det ble gjennomført systematisk kartlegging av pasientens totale smerteopplevelse. Det ble skilt mellom smerter som skyldes kreft (kreftgruppen) og kroniske smerter med annen grunnlidelse (ikke-kreftgruppen). Av dem som svarte, ble kreftgruppen ansett prioritert ganske bra eller svært bra av 71%, mens 29% ble prioritert tilsvarende i ikke-kreftgruppen. På spørsmål om oppnådd smertelindring svarte 94% av legene og 78% av sykepleierne i kreftgruppen at avdelingen oppnådde tilfredsstillende smertelindring ganske ofte eller svært ofte. Tilsvarende tall for ikke-kreftgruppen var hhv. 53 og 35%. Hjelpemidler som kroppskart, verbalskala eller Visuell Analog Skala (VAS) ble lite benyttet, og bare 46% svarte at de gjorde en smerteanalyse ganske ofte eller svært ofte før start av smertebehandling. Begge yrkesgruppene opplevde en følelse av utilstrekkelighet i arbeid med disse pasientgruppene, og dette var mest uttalt i ikke-kreftgruppen.

Anbefalte artikler