Medisinske behandlingskostnader for skader i Norge

Kopjar B, Guldvog B, Wiik J Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Medisinske behandlingskostnader for ulykkesskader i Norge er ufullstendig beskrevet, og behandlingskostnadene for voldsskader og selvpåførte skader er tidligere ukjent. Omfanget av medisinske behandlingskostnader er ett av flere prioriteringskriterier for forebyggende innsats. Her vurderes medisinske behandlingskostnader for skader etter pasientens alder og kjønn, diagnose, skadetype, ulykkestype og omsorgsnivå.

Det nasjonale utskrivningsregisteret ble benyttet for å identifisere alle skader behandlet med innleggelse ved norske sykehus i 1994. Diagnoserelaterte grupper (DRG) ble benyttet for å estimere kostnadene. Folkehelsas personskaderegister ble benyttet til å lage estimater for skadetype etter alder, og for estimater av omfanget av polikliniske behandlinger.

Medisinske behandlingskostnader for sykehusinnlagte skader beløp seg i 1994 til 1342 milliarder kroner totalt eller 24421 kroner per pasient. Kostnadene for ikke-innlagte pasienter ble estimert til 347 millioner kroner, eller 1011 kroner per poliklinisk behandlet pasient. 91% av kostnadene skyldtes ulykkesskader, 6% voldsskader og 3% selvpåførte skader.

Nærmere en tredel av kostnadene er knyttet til behandling av brudd i lårhals og lår, og omkring 75% skyldes ulykker i hjem, skole eller fritid. Kostnader ved skader stiger eksponentielt med økende alder, og selv om ulykker blant eldre over 65 år bare representerer 14% av alle skader, legger de beslag på nesten halvparten av kostnadene.

Anbefalte artikler