Vurdering av helseinformasjon i aviser og brosjyrer

Johansen L Welde, Bjørndal A, Flottorp S, Grøtting T, OxmanAD Om forfatterne
Artikkel

Hva skal man tro?

Sammendrag


Brukere av helsetjenester må ha tilgang på pålitelig informasjon for å kunne treffe gode beslutninger om sin helse og bruk av helsetjenester. Vi har vurdert den informasjonen som ble presentert på Helsemessen 1995 og i helserelaterte avisartikler i uke 17 våren 1995 ved hjelp av en indeks som måler i hvilken grad informasjonen er forankret i kunnskap.

Brosjyrene fra Helsemessen skåret lavt på denne indeksen. Det var ikke noe klart skille mellom meninger og fakta, og det var ikke gjort klare vurderinger av gyldighet eller vederheftighet. Virkemidlenes nytte, ulempe og kostnader var sjelden beskrevet og viktige konsekvenser var ofte ikke identifisert.

Også helserelatert stoff i avisene Nordlys, Aftenposten, Adresseavisen, VG, Dagbladet og Vårt Land holdt jevnt over et kvalitativt lavt nivå. Flere av artiklene kunne med små endringer vært betydelig mer informative. Å øke den kritiske sans blant journalister er nødvendig. Formidling av helsestoff og forskningsfunn er viktige oppgaver som fagfolk i helsetjenesten burde samarbeide med pressen om.

Anbefalte artikler