Utnyttelse av en dagkirurgisk operasjonsenhet

Hoel TM, Steen PA Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Produktiviteten i en operasjonsavdeling kan defineres som kirurgitid/arbeidstid for operasjonsstuens personale. Denne produktivitetsfaktoren synker normalt med kortere operasjonstid fordi tiden mellom to operative inngrep ikke reduseres tilsvarende. Ved den dagkirurgiske enhet tilknyttet Sentralsykehuset i Akershus ble det i 1993 foretatt 4,6 operasjoner per dag i 206 dager med en produktivitetsfaktor på 42% og en operasjonsstueutnyttelse på 66% (operasjonsstuetid bundet til enkeltpasienter/total operasjonsstuetid). Det gikk i gjennomsnitt 33 minutter (konfidensintervall 32-34 min) mellom de operative inngrep, som i gjennomsnitt varte i 44 minutter (42-46 min). Produktiviteten synes god sammenliknet med den sentrale operasjonsavdeling ved samme sykehus og amerikansk standard.

Anbefalte artikler