Status for pågående kontrollerte kliniske hypertensjonsforsøk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Det er vist i mange randomiserte, prospektive kontrollerte kliniske forsøk at behandling av hypertensjon med diuretikaog/eller betablokkere har preventiv effekt på kardiovaskulære senkomplikasjoner. De nyere antihypertensive medikamenterhar fått stor innpass i behandlingen uten at langtidsdata vedrørende morbiditet og mortalitet foreligger. I pågåendekontrollerte kliniske forsøk som STOP II, CAPPP, NORDIL, INSIGHT, ALLHAT og LIFE skal det undersøkes omhypertensjonsbehandling med ACE-hemmer, kalsiumantagonist, alfablokker og Angiotensin II-antagonist er likeverdig ellerkanskje bedre enn diuretika og betablokkere når det gjelder å forebygge kardiovaskulære komplikasjoner. I HOT-forsøketskal det undersøkes hvor langt ned det diastoliske blodtrykket bør senkes, og om en liten dose acetylsalisylsyre harforebyggende effekt sammen med god blodtrykkskontroll. Disse undersøkelsene bør gi bedre retningslinjer iblodtrykksbehandlingen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media