Status for pågående kontrollerte kliniske hypertensjonsforsøk

Kjeldsen SE, Syvertsen JO, Lund-Johansen P Om forfatterne
Artikkel

Sammendrag


Det er vist i mange randomiserte, prospektive kontrollerte kliniske forsøk at behandling av hypertensjon med diuretika og/eller betablokkere har preventiv effekt på kardiovaskulære senkomplikasjoner. De nyere antihypertensive medikamenter har fått stor innpass i behandlingen uten at langtidsdata vedrørende morbiditet og mortalitet foreligger. I pågående kontrollerte kliniske forsøk som STOP II, CAPPP, NORDIL, INSIGHT, ALLHAT og LIFE skal det undersøkes om hypertensjonsbehandling med ACE-hemmer, kalsiumantagonist, alfablokker og Angiotensin II-antagonist er likeverdig eller kanskje bedre enn diuretika og betablokkere når det gjelder å forebygge kardiovaskulære komplikasjoner. I HOT-forsøket skal det undersøkes hvor langt ned det diastoliske blodtrykket bør senkes, og om en liten dose acetylsalisylsyre har forebyggende effekt sammen med god blodtrykkskontroll. Disse undersøkelsene bør gi bedre retningslinjer i blodtrykksbehandlingen.

Anbefalte artikler