Postoperativ bakteriuri og urinveisinfeksjon hos gynekologiske pasienter

Schiøtz HA Om forfatteren
Artikkel

Sammendrag


Postoperativ bakteriuri forekommer hyppig og er oftest relatert til bruk av kateter. Risiko for at asymptomatisk bakteriuri skal utvikle seg til symptomatisk infeksjon er ikke klarlagt. I alt 454 kvinner som ikke fikk antibiotika, ble fulgt opp prospektivt med henblikk på asymptomatisk bakteriuri og urinveisinfeksjon etter gynekologiske inngrep hvor foleykateter ble brukt i gjennomsnittlig 1,4 dager. Kvinner med asymptomatisk bakteriuri ble ikke rutinemessig behandlet, men ble fulgt i inntil en måned før eventuell behandling.

I alt hadde 243 (53,5%) kvinner postoperativ bakteriuri, og 74 (16,3%) fikk urinveisinfeksjon. Positive dyrkingsprøver hadde lav prediktiv verdi for utvikling av infeksjon, også hos pasienter med pyuri.

Blant 174 kvinner utskrevet med bakteriuri, fikk 36 (20,7%) infeksjon, alle unntatt to med gramnegative bakterier eller enterokokker. Blant 240 pasienter med negative dyrkingsprøver før hjemreise, fikk kun tre (1,3%) infeksjon. Forsinket spontan vannlatning etter kateterfjerning medførte signifikant økt risiko for å utvikle infeksjon. Artikkelen gir forslag om håndtering av pasienter med postoperativ bakteriuri.

Anbefalte artikler