Postoperativ bakteriuri og urinveisinfeksjon hos gynekologiske pasienter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sammendrag

  Postoperativ bakteriuri forekommer hyppig og er oftest relatert til bruk av kateter. Risiko for at asymptomatiskbakteriuri skal utvikle seg til symptomatisk infeksjon er ikke klarlagt. I alt 454 kvinner som ikke fikk antibiotika,ble fulgt opp prospektivt med henblikk på asymptomatisk bakteriuri og urinveisinfeksjon etter gynekologiske inngrephvor foleykateter ble brukt i gjennomsnittlig 1,4 dager. Kvinner med asymptomatisk bakteriuri ble ikke rutinemessigbehandlet, men ble fulgt i inntil en måned før eventuell behandling.

  I alt hadde 243 (53,5%) kvinner postoperativ bakteriuri, og 74 (16,3%) fikk urinveisinfeksjon. Positivedyrkingsprøver hadde lav prediktiv verdi for utvikling av infeksjon, også hos pasienter med pyuri.

  Blant 174 kvinner utskrevet med bakteriuri, fikk 36 (20,7%) infeksjon, alle unntatt to med gramnegative bakteriereller enterokokker. Blant 240 pasienter med negative dyrkingsprøver før hjemreise, fikk kun tre (1,3%) infeksjon.Forsinket spontan vannlatning etter kateterfjerning medførte signifikant økt risiko for å utvikle infeksjon. Artikkelengir forslag om håndtering av pasienter med postoperativ bakteriuri.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media