Gruppeveiledning i psykiatri i allmennpraksis

Storaas B, Thesen J, Malterud K Om forfatterne
Artikkel

Prosjekt evaluert med fokusgruppemetodikk

Sammendrag


Med midler fra Statlig handlingsplan for psykisk helsevern og mental helse ble det i Hardanger i 1992 etablert et prosjekt for gruppeveiledning i psykiatri i allmennpraksis.

Målsettingen var å bidra til en tverrsektoriell veiledningsmodell og å gi økt kompetanse og interesse for psykiatri blant allmennpraktikere i området. En psykiater med tilleggskompetanse som gruppeanalytiker ble engasjert som veileder. Veiledningsgruppen bestående av sju allmennpraktikere holdt månedlige tretimersmøter over en toårsperiode. Møtene ble etter hvert strukturert med en planlagt faglig del i starten, fulgt av pasientpresentasjon og en mer åpen siste del. Fokusgruppemetodikk ble brukt som evalueringsmetode. Metoden bidrog til kursjustering underveis og la grunnlag for følgende konklusjon ved prosjektets slutt: Gruppeveiledning i psykiatri kan være et verdifullt redskap til å øke psykiatrikompetanse i allmennpraksis. Det kan gi deltakerne økt trygghet og økt pågangsmot i forhold til psykiatriske problemstillinger, og kan også under gitte forutsetninger gi mulighet til å dele såre og vanskelige opplevelser i legepraksis. Tiltakets overføringsverdi presiseres.

Anbefalte artikler