Tema: Røyking
NO IMAGE
10.02.2002
I februar 1993 sendte Den Norske Kreftforening et brev til HEMIL-senteret, Universitetet i Bergen, og innledet med dette et samarbeid om evaluering av et tiltak mot røyking blant ungdom...
NO IMAGE
10.02.2002
Om lag 40 år etter utgivelsene av de første autoritative rapportene om røyking og helse fra den amerikanske (1) og noe senere den norske helsedirektør (2), er røyking fortsatt den viktigste årsak til...
NO IMAGE
10.02.2002
Basert på Lena Aronsens hovedoppgave ved medisinstudiet, Universitetet i Tromsø, 1999 Forekomsten av ekstrauterine svangerskap har økt i den vestlige verden de siste 20 – 30 år (1). I USA var...
NO IMAGE
30.01.2002
Nikotin er et sterkt avhengighetsskapende stoff og er stoffet som utløser avhengighet når tobakksprodukter brukes (1, 2). Det har tatt lang tid å komme til denne erkjennelsen. Den amerikanske...
NO IMAGE
30.01.2002
Perioden 1940 – 60 var en brytningstid når det gjaldt forskning på de helsemessige følgene av sigarettrøyking. I 1950-årene begynte de første store studiene på området å dukke opp: først lungekreft (...
NO IMAGE
30.01.2002
Sosial- og helsedepartementet gav i 1998 fagrådet i Statens tobakksskaderåd i oppdrag å utrede mulighetene for erstatningssøksmål mot norsk tobakksindustri (1). Bakgrunnen var opplysninger som i...
NO IMAGE
20.01.2002
I Norge har det i mange år vært arbeidet målbevisst for å redusere skadevirkningene av tobakksrøyking. I tillegg til lov om vern mot tobakksskader (1), forbud mot tobakksreklame og høy pris på...
NO IMAGE
20.01.2002
Nikotin er den mest brukte vanedannende substans i verden. Sammenhenger mellom psykiske lidelser og røyking er et vel kjent tema i internasjonal litteratur. Det gjelder både sammenhenger mellom...