Annonse
Annonse
Samfunnsmedisin
26.06.2018
Det er ikkje så sikkert at det er nevrovitskapen som vil berge psykiatrien. Faget vil truleg stå seg på samstundes å halde fast på andre perspektiv på korleis menneskelege røynsler fører til plager...
26.06.2018
22. juli 2011 ble vårt land rammet av de verste terrorhandlingene i nyere norsk historie. Først ble en bombe detonert i regjeringskvartalet. Åtte mennesker ble drept, ti innlagt i sykehus med...
26.06.2018
Den subjektive opplevelsen av en terrorsituasjon kan være mer avgjørende for psykologiske langtidseffekter enn objektive mål for trusselnivå og skadeomfang . I alle nasjonale og internasjonale...
26.06.2018
Halvårlig utdeling av azitromycin til alle barn under fem år i afrikanske landsbyer førte til færre dødsfall, men slik praksis kan gi økt resistensutvikling. Illustrasjonsfoto: Borgogniels/iStock...
26.06.2018
De siste 60 årene er insidensen av melanom mer enn tidoblet, mens dødeligheten «bare» er femdoblet. Dette til tross for at behandlingen er nokså uforandret. Økt eksponering for UV-bestråling har vært...
26.06.2018
Det finnes gode argumenter på begge sider av dødshjelpdebatten, men det blir misvisende og for lettvint å bruke den gamle hippokratiske eden som grunnlag for en avvisning av dødshjelp. I...
12.06.2018
Beslutninger om å innføre nye metoder og ny teknologi i helsetjenesten bør bygge på metodevurderinger, der nytten av tiltaket, tilstandens alvorlighetsgrad og ressursbruken vurderes. I 1998 vedtok...
11.06.2018
Den nye diagnosen kjønnsinkongruens er en anerkjennelse av transpersoners rett til selv å bestemme hvem de vil være. Forståelsen av kjønn og kjønnsidentitet er i endring i Norge og internasjonalt...
28.05.2018
Berit Austveg Abort En etisk argumentasjon. 176 s, ill. Oslo: Humanist forlag, 2017. Pris NOK 299 ISBN 978-82-8282-151-3 Berit Austveg har en mangslungen yrkeserfaring, blant annet innen global og...
28.05.2018
Etterspørselen etter helsetjenester vil påvirkes av økende levealder og et voksende antall eldre i befolkningen. Behovet for helsetjenester vil imidlertid ikke bare gjenspeile antallet i hver...