Tor Ole Klemsdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Ole Klemsdal

Arild Aambø, Tor Ole Klemsdal
28.11.2017
In a culturally complex society such as that of Norway, the requirement for equal treatment irrespective of age, sex and ancestry is particularly important, as significant differences have been...
Arild Aambø, Tor Ole Klemsdal
28.11.2017
I et kulturelt komplekst samfunn som det norske får kravet om likeverdig behandling uansett alder, kjønn og herkomst spesiell betydning, ettersom det er påvist betydelige forskjeller i både...
Tor Ole Klemsdal, Bjørn Gjelsvik, Inger Elling, Sirin Johansen, Sverre E. Kjeldsen, Øivind Kristensen, Steinar Madsen, Inger Njølstad, Randi Selmer, Serena Tonstad, Hilde Voie
16.10.2017
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1164–8 I Tidsskriftet nr. 16/2017 s. 1165 skal det i figuren stå Kvinne over de to kolonnene til venstre og Mann over de to kolonnene til høyre. Dette er korrekt på...
Tor Ole Klemsdal, Bjørn Gjelsvik, Inger Elling, Sirin Johansen, Sverre E. Kjeldsen, Øivind Kristensen, Steinar Madsen, Inger Njølstad, Randi Selmer, Serena Tonstad, Hilde Voie
01.09.2017
New national guidelines for the prevention of cardiovascular disease include a novel algorithm that calculates the risk of cardiovascular events and death. The guidelines contain updated...
Tor Ole Klemsdal, Bjørn Gjelsvik, Inger Elling, Sirin Johansen, Sverre E. Kjeldsen, Øivind Kristensen, Steinar Madsen, Inger Njølstad, Randi Selmer, Serena Tonstad, Hilde Voie
23.08.2017
Ny nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommer inkluderer en ny algoritme som beregner risiko for kardiovaskulære hendelser og død. I retningslinjen presenteres...
Steinar Madsen, Bjørn Gjelsvik, Sverre E. Kjeldsen, Tor Ole Klemsdal, Eivind Meland, Stein Narvesen, Ole Frithjof Norheim, Inger Njølstad, Serena Tonstad, Frøydis Ulvin
27.08.2009
Tor Ole Kjellevand er i Tidsskriftet nr. 13/2009 kritisk til at de nasjonale retningslinjene for individuell forebygging av hjerte- og karsykdommer anbefaler statiner som primærforebyggende tiltak (...
Tor Ole Klemsdal, Serena Tonstad, Ingvar Hjermann
18.03.2004
Hjerte- og karsykdommer er fortsatt den hyppigste årsaken til sykdom og død i de vestlige land ( 1 , 2 ). I tillegg til faren for for tidlig død, kan forekomst av symptomgivende koronarsykdom og...
Tor Ole Klemsdal
25.09.2003
I Tidsskriftet nr. 11/2003 skriver John-Arne Skolbekken om leger og journalister og plikten til å kjenne sin dødsrisiko ( 1 ). Undertegnede tjener her som eksempel på en lege i tvilsomt kompaniskap...
Tor Ole Klemsdal
20.09.2001
I Tidsskriftet nr. 16/2001 skriver Lars Gullestad og medarbeidere en spennende og meget leseverdig artikkel om immunmodulerende behandling ved hjertesvikt (1). Artikkelen baserer seg på et klinisk...
Tor Ole Klemsdal
17.02.2005
Flere epidemiologiske studier de siste årene kaster nytt lys over sammenhengen mellom risikofaktorer og dødelighet av hjerte- og karsykdom. Er det mulig å sammenholde resultatene fra disse studiene...
Tor Ole Klemsdal
22.01.2013
Er karbohydrater veldig usunt og hovedgrunnen til at man blir overvektig? Og er fett generelt, ja kanskje til og med mettet fett, ikke så farlig likevel? Dette er et forsøk på å gi en oppsummering av...
Tor Ole Klemsdal
19.03.2013
Erik Arnesen påpeker i sin kommentar at en ny oversiktsartikkel viser at kostens energitetthet er av betydning for vektutviklingen ( 1 ). Denne artikkelen gir en god oversikt over de aktuelle studier...