Tor Iversen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Tor Iversen

Tor Iversen
10.02.2002
Dag Bratlids artikkel i dette nummer av Tidsskriftet (1) reiser spørsmålet om hvorvidt tilstrømningen av pasienter til norske sykehus er i ferd med å avta. Med data fra Regionsykehuset i Trondheim...
Tor Iversen, Gry Stine Kopperud
10.11.2002
Torgeir Bruun Wyller & Knut Laake har en litt bråkjekk kommentar til vår artikkel om befolkningens bruk av spesialisthelsetjenester (1). Deres første innvending dreier seg om fylkesvise...
Tor Iversen, Gry Stine Kopperud
20.09.2002
Ifølge helseforetaksloven (1) skal helseforetakene yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk...
Tor Iversen, Gry Stine Kopperud
20.08.2001
I det offentlige helsevesen inneholder ventelistene de pasientene som sykehusene planlegger å undersøke og eventuelt behandle. Disse pasientenes ventetid er gjenstand for offentlig oppmerksomhet og...
Terje P. Hagen, Tor Iversen, Tron Anders Moger
15.03.2016
Quality-based funding or pay-for-performance of the Norwegian hospital sector was introduced on 1 January 2014, meaning that a proportion of the budgets of the regional health authorities is made...
Gunn Kristin Tjoflot, Hans Th. Waaler, Tor Iversen
02.06.2005
En diagnose er klar, innleggelsesdato fastsettes, pasienten legges inn til operasjon, men får så beskjed om utsettelse og blir kanskje hjemsendt. Grunnen er kapasitetsmangel fordi andre pasienter som...
Marit Lieng, Bjørn Busund, Johan C. Ræder, Tor Iversen
07.05.2013
Tall for gynekologisk kirurgi viser at endringer i refusjonslogikk og takster de siste årene ser ut til å slå uheldig ut – både medisinskfaglig og økonomisk. I...
Terje P. Hagen, Tor Iversen, Tron Anders Moger
15.03.2016
Kvalitetsbasert finansiering i sykehussektoren i Norge ble iverksatt fra 1. januar 2014 og innebærer at en andel av de regionale helseforetakenes budsjetter gjøres avhengig av kvaliteten på...
Terje P. Hagen, Tor Iversen, Tron Anders Moger
03.05.2016
Takk til Jon Helgeland & Hanne Narbuvold for kommentarer som vi i hovedsak er enige i. Vi vil likevel legge til to momenter. Forfatterne gjør for det første et poeng av at en kun skal justere «...