Steinar Westin

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Steinar Westin

Steinar Westin
30.10.2017
Heidi Haukelien, Torgeir Bruun Wyllerred. Ny helsepolitikk – det finnes løsninger 305 s, ill. Oslo: Dreyers forlag Oslo, 2017. Pris NOK 299 ISBN 978-82-8265-152-3 «Det koker på gulvet i helsevesenet...
Arild Bjørndal, Christian F. Borchgrevink, Jan Frich, Pål Gulbrandsen, Anne Kveim Lie, Kirsti Malterud, John-Arne Røttingen, Gunnar Tellnes, Steinar Westin
29.09.2017
Per Fugelli døde 13. september 2017, 73 år gammel. Den siste sommeren tilbrakte han og Charlotte i et landskap han elsket. Han fikk også dø der på Jæren, omgitt av barn og barnebarn. Dagene gikk i...
Steinar Westin, Olaug S. Lian
09.08.2007
Vemund Digernes har selvsagt rett i at ordningen med kjøp av helsetjenester nylig ble utvidet til også å omfatte dem som «står i fare for å bli sykmeldt». Dette ble trolig gjort for å motvirke det...
Olaug S. Lian, Steinar Westin
31.05.2007
En fornyet satsing på kjøp av helsetjenester til yrkesaktive sykmeldte utfordrer helsetjenestens verdigrunnlag og står i motsetning til arbeidet for å redusere sosiale ulikheter i helse Da striden om...
Steinar Westin
03.05.2007
Wergeland, E. Arbeidsmiljøloven, sykefraværet og sekstimersdagen Artikler i utvalg. 218 s, ill. Oslo: Transit, 2006. Pris NOK 248 ISBN 82-7596-050-9 «Dessverre finnes det ikke noe fag i skolen som...
Steinar Westin, Magne Nylenna
06.11.2008
En nestor i norsk allmennmedisin, professor Bent Guttorm Bentsen, døde 10.8. 2008 etter lengre tids sykdom, 82 år gammel. Hans død markerer slutten på en generasjon av allmennpraktiserende leger som...
Steinar Westin
27.08.2009
Politikere og helsemyndigheter er bekymret for finanskrisens negative helseeffekter, men ny epidemiologisk forskning problematiserer denne sammenhengen Europa-regionen i Verdens helseorganisasjon og...
Steinar Westin
25.06.2009
Claussen, B. Sosiale ulikheter og helse 121 s, tab, ill. Oslo: Unipub, 2008. Pris NOK 198 ISBN 978-82-7477-338-7 I forordet forteller forfatteren oss at denne utgivelsen har bakgrunn i ti års...
Morten Brix Schou, Steinar Krokstad, Steinar Westin
19.10.2006
I epidemiologisk forskning er selvopplevd helse et mye brukt mål på helse og sykelighet. Det var i begynnelsen av 1980-årene at man først påviste at dette var en sikker prediktor for dødelighet ( 1...
Steinar Westin
16.12.2004
Med de seneste retningslinjene for kardiovaskulær risikointervensjon blir 90 % av den voksne befolkning over 50 år gjort til potensielle pasienter. Det er tid for besinnelse Prevalensen av blodtrykks...
Steinar Westin
22.01.2004
Hvordan kan man fremme vekst og utvikling i et samfunn som siden oppløsningen av det gamle Jugoslavia selv er gått i oppløsning? Og hvordan skal man kunne forstå at ordet «desentralisering» kan være...
Magne Nylenna, Arild Skaug Hansen, Anne Britt Storeng, Steinar Westin
26.08.2004
«Institusjonene har ansvar for å formidle kunnskap om virksomheten og for å utbre forståelse for og anvendelse av vitenskapens metoder og resultater» ( 1 ). Slik lyder § 2-4 i universitetsloven, og...
Ebba Wergeland, Steinar Westin
03.06.2004
I februar 2004 la Arbeidslivslovutvalget frem sitt endringsforslag til arbeidsmiljøloven. Flertallet går inn for svekket lovregulering av arbeidstiden, større adgang til å bruke midlertidige...
Steinar Westin
18.11.2004
Nå kommer de første undersøkelsene som tyder på at økende forskjeller i levekår siden 1980-tallet gir utslag i større helseforskjeller. I Folkehelsemeldingen fra Dagfinn Høybråten i hans tid som...
Steinar Westin
09.10.2003
Det spennende med Jon Ivar Elstads artikkel ( 1 ) er at den tar inn et livsløpsperspektiv som vi ellers ikke ser så mye av i denne type undersøkelser, og at helsetilstand som ung og rapporterte...
Øivind Larsen, Steinar Westin
28.08.2003
Lykkelig er det medisinske fakultet som har en Øivind Larsen som skald, som kan besynge dets historie og hylle dets helter. Og viktigts av alt, være fakultetets felles hukommelse. Det må ikke bli...
Steinar Westin
15.05.2003
De første evalueringene tyder på at forventningene til fastlegeordningen er innfridd. Men noen svakheter må rettes opp og viktige spørsmål er ennå ikke stilt Det er snart gått to år siden...
Steinar Westin
14.08.2003
Bjørn Otterlei har selvsagt rett i at en evaluering som ikke stiller spørsmålene bredt nok, kan gi villedende svar. Poenget med min lederartikkel i Tidsskriftet nr. 10/2003 ( 1 ) var nettopp å peke...
Steinar Westin
12.06.2003
Det offentlige helsevesen i Norge 1603–2003 Bd. 1–2. Oslo: Universitetsforlaget, 2003. Pris NOK 699 Ole Georg, Moseng Ansvaret for undersåttenes helse 1603 – 1850 367 s, tab, ill. ISBN 82 - 15 -00348...
Steinar Westin
30.06.2002
I begynnelsen av april hadde Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (SKUP) sin årlige konferanse i Trondheim. Et av seminarene hadde tittelen Drevne lobbyister og blinde journalister og...