Reidar Kvåle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Reidar Kvåle

Øyvind Bruserud, Knut Anders Mosevoll, Einar Kristoffersen, Reidar Kvåle, Håkon Reikvam
11.01.2021
Thrombocytopaenia is defined as a platelet count of < 150 · 10 9 /L and occurs frequently in the critically ill. The condition arises as a result of the reduced production or increased...
Øyvind Bruserud, Knut Anders Mosevoll, Einar Kristoffersen, Reidar Kvåle, Håkon Reikvam
11.01.2021
Trombocytopeni er definert som trombocyttmengde < 150 · 10 9 /L og forekommer hyppig hos kritisk syke pasienter. Tilstanden utvikles som følge av redusert produksjon, økt destruksjon eller økt...
Reidar Kvåle, Nessar Ahmad Azrakhsh, Kristin Greve-Isdahl Mohn, Marianne Aanerud, Anne Berit Guttormsen, Håkon Reikvam
30.06.2020
As the pandemic has been unfolding, reports have emerged of a relatively high incidence of coagulopathy and thromboembolic events in connection with COVID-19 infections. Raised awareness surrounding...
Reidar Kvåle, Nessar Ahmad Azrakhsh, Kristin Greve-Isdahl Mohn, Marianne Aanerud, Anne Berit Guttormsen, Håkon Reikvam
17.06.2020
I takt med utvikling av pandemien har det kome rapportar om ein relativt høg førekomst av koagulopati og tromboemboliske hendingar i samband med covid-19-infeksjon. Auka merksemd rundt denne...
Eirik Alnes Buanes, Andreas Barratt-Due, Reidar Kvåle, Lilian Leistad, Rita Konstante
25.06.2018
Vi takkar for ein oversiktleg artikkel om intermediærpasientar av Morland og medarbeidare ( 1 ). Det kjem fram at kunnskapen er begrensa om denne gruppa pasientar, som altså er for sjuke til å ligge...
Reidar Kvåle
02.02.2017
Ottestad og medarbeidarar skriv i Tidsskriftet nr. 23 – 24/2016 om prehospital torakotomi ved traumatisk hjartestans ( 1 ). Leiar i Norsk kirurgisk forening, Inge Glambek, har kommentert denne...
Bjørn Lind, Harald Breivik, Reidar Kvåle
11.10.2016
Ellen Lindbæk. Foto: Privat Fremveksten av anestesifaget har vært en forutsetning for all moderne kirurgi. Over hundre år etter at eteranestesi (eternarkose) første gang ble tatt i bruk i 1846, fikk...
Reidar Kvåle
14.05.2009
Kvar tredje norske lege får ein nekrolog i Tidsskriftet. Medisinsk redaktør Erlend Hem etterlyser friare og ærlegare minneord ( 1 ). Han viser til britisk tradisjon, der nekrologforfattarane er...
Reidar Kvåle
20.09.2002
Landsstyremøtet til Den norske lægeforening vedtok i juni 2002 ei fråsegn om avdelingsleiing i spesialisthelsetenesta (1). Der heiter det mellom anna: «Ansvaret for diagnostikk og behandling er lagt...
Reidar Kvåle, Jon Henrik Laake, Hans Olav Tungesvik
10.02.2001
Det er aukande merksemnd internasjonalt kring fenomenet varsling (whistle-blowing) (2, 3). Litteraturen skisserer eit mønster som mange varslarar opplever: baksnakking, utfrysing, trugsmål, øydelagt...
Reidar Kvåle, Jon Henrik Laake, Hans Olav Tungesvik
20.03.2001
Dersom det går ein bodberar ille, så må det kunne takast opp. Det ser diverre ut til at mange har vanskar med å innsjå dette i Bærum-saka. Innlegget vårt gjeld ikkje dei strafferettslege sidene, som...
Jon Henrik Laake, Reidar Kvåle
04.05.2005
Carl-Magnus Edenbrandt ble innklaget til Rådet for legeetikkk for karakteristikker han kom med om bruken av terminal sedering i Bærum-saken. Jan Ytteborg & Øystein Aagenæs har, ifølge et innlegg...
Reidar Kvåle, Hans Flaatten
14.01.2010
Intensivmedisin er spesialisert overvaking, intervensjon og behandling av kritisk sjuke pasientar. Hovudmåla er å oppretthalde livsviktige organfunksjonar og førebyggje organsvikt. Ei lang rekkje...
Reidar Kvåle
20.05.2010
Redaktør Charlotte Haug spør i Tidsskriftet nr. 6/10 om helseregistra våre er så nyttige for liv og helse at det rettferdiggjer innhenting av opplysningar utan samtykke frå pasienten. Ho er dessutan...