Nessa J

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nessa J

Nessa J, Schiøtz A
10.12.1999
Sammendrag Dette hundreåret er modernitetens hundreår. I medisinen har moderne naturvitskap og teknologi ført til grunnleggjande og positive endringar i folks helse. Dei store infeksjonssjukdommane...
Nessa J
20.03.1999
Ei bærekraftig utvikling i medisinen føreset at pasientane både får større påverknad på og meir ansvar for når ein skal føreta ein medisinsk intervensjon På sjølvaste julafta i fjor stod det å lese i...
Meland E, Nessa J
10.02.1999
Sammendrag Kronikken tar utgangspunkt i en sykehistorie som illustrerer hvordan årsakstenkningen i medisinen kan bidra til å undergrave folks mestringsevne. Forfatterne begrunner med henvisning til...
Nessa J
30.06.1997
I ei epikrise eg mottok nyleg blei det konkludert med at pasienten hadde ein muskelsjukdom med stabilt forløp, sjølv om ein trass i ei brei utgreiing med mellom anna muskelbiopsi ikkje har kunna...
Nessa J
30.08.1996
Sammendrag Velferdsstaten i Noreg byggjer på dei sosialdemokratiske etterkrigsideala. Medisinen vart den store helsevitskapen som skulle gi oss ei sunn slekt overalt dersom den naturvitskaplege...
Nessa J
10.08.1996
Det er eit merkbart press på norske legar om å opne for samarbeid med alternativ medisin. Det blir teke nærast for gitt at eit slikt samarbeid er eit gode og til beste for pasientane (1). Og det blir...
Nessa J
30.06.1996
Vald er eit stort og stigande samfunnsproblem. Det er også eit så stort helseproblem at det bør bli eit satsingsområde for førebyggjande helsearbeid (1). Ikkje minst møtet med flyktningar som har...