Mia Tuft

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Mia Tuft

Mia Tuft
08.04.2019
Kafka’s short story The Metamorphosis reminds us of our vulnerability and how we may all find ourselves alienated. Illustration: Tony Miller ‘One morning, as Gregor Samsa was waking up from...
Mia Tuft
08.04.2019
Kafkas novelle Forvandlingen minner oss om vår sårbarhet og at vi alle kan falle utenfor. Illustrasjon: Tony Miller «Da Gregor Samsa en morgen våknet av urolige drømmer, fant han seg selv i sengen...
Mia Tuft
10.12.2018
The author Edgar Allan Poe is one of many artists who describe how it feels to live with major, involuntary changes of consciousness. Are the large upturns and downturns in his life attributable to a...
Mia Tuft
10.12.2018
Forfatteren Edgar Allan Poe er en av mange kunstnere som beskriver hvordan det føles å leve med store, ufrivillige bevissthetsendringer. Skyldes hans store opp- og nedturer i livet en nevrologisk...
Mia Tuft, Oliver Henning, Karl O. Nakken
30.10.2018
Up to one-quarter of people with epilepsy have mental health disorders in addition to seizures. Depression has received the most attention although anxiety disorders occur just as frequently, if not...
Mia Tuft, Oliver Henning, Karl O. Nakken
30.10.2018
Opp til en firedel av personer med epilepsi har psykiske lidelser i tillegg til anfallene. Depresjoner har fått størst oppmerksomhet selv om angstlidelser forekommer minst like hyppig...
Mia Tuft, Bergljot Gjelsvik
27.09.2016
Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 1240 Riktig figurtekst til figur 1 er: Figur 1 Fra musikkvideoen Styggen på ryggen med OnklP & De Fjerne Slektningene. Styggen spilles av Atle Antonsen. Regi:...
Mia Tuft, Bergljot Gjelsvik
23.08.2016
Pål Tøien i rapgruppen OnklP & De Fjerne Slektningene setter med låten Styggen på ryggen ord på angst og depresjon på en måte som vi hittil ikke har sett i norsk rock eller hip hop. Den nå...
Mia Tuft, Karl O. Nakken
09.12.2014
Ideas that appear very strange to us have shaped views of epilepsy throughout our history. A number of creative, but mostly ineffective cures have been attempted. Older writings testify to the fact...
Mia Tuft, Karl O. Nakken
09.12.2014
Through the ages, people with epilepsy have been subject to stigmatisation. To what extent is this still a reality? The depiction of epilepsy in contemporary popular music may reflect these attitudes...
Mia Tuft, Karl O. Nakken
09.12.2014
Ideas that appear very strange to us have shaped views of epilepsy throughout our history. A number of creative, but mostly ineffective cures have been attempted. Older writings testify to the fact...
Mia Tuft, Hilde Nordahl Karterud, Antonia Villagran, Karl O. Nakken
08.09.2015
The main differential diagnosis of epilepsy among young adults is psychogenic non-epileptic seizures. Such seizures may manifest themselves in very different ways and usually have complex root causes...
Mia Tuft, Marte Årva, Marit Bjørnvold, John Aage Wilson, Karl O. Nakken
01.12.2015
Landau-Kleffner syndrome is a rare childhood-onset epileptic encephalopathy. The condition should be suspected if a child with normal development shows a fairly abrupt loss of established language...
Mia Tuft, Karl O. Nakken
09.12.2014
Forestillinger som for oss fremstår som merkelige, har preget synet på epilepsi gjennom hele vår historie. En rekke kreative, men oftest ineffektive behandlingsmetoder har vært forsøkt. Eldre...
Mia Tuft, Karl O. Nakken
09.12.2014
Personer med epilepsi har gjennom alle tider vært stigmatisert. I hvilken grad er dette fortsatt tilfelle? Fremstillingen av epilepsi i dagens populærmusikk kan speile holdningene. Opp gjennom hele...
Mia Tuft, Hilde Nordahl Karterud, Antonia Villagran, Karl O. Nakken
08.09.2015
Den viktigste differensialdiagnosen til epilepsi hos unge voksne er psykogene ikke-epileptiske anfall. Slike anfall kan ytre seg svært forskjellig, og det er som regel sammensatte bakenforliggende...
Mia Tuft, Marte Årva, Marit Bjørnvold, John Aage Wilson, Karl O. Nakken
01.12.2015
Landau-Kleffners syndrom er en sjelden epileptisk encefalopati med debut i barneårene. Man bør mistenke tilstanden dersom et normalt utviklet barn nokså plutselig mister etablerte språkferdigheter...