Marta Ebbing

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marta Ebbing

Pål Øian, Olaug Margrete Askeland, Marta Ebbing
03.09.2018
Vi takker Engjom og medarbeidere for interesse for vår artikkel. Fødestueprosjektet i Medisinsk fødselsregister (MFR) skulle blant annet samle inn ekstra data for å avklare om fødsler som skjer ved...
Pål Øian, Olaug Margrete Askeland, Inger Elise Engelund, Brit Roland, Marta Ebbing
12.06.2018
Maternity care in Norway has been a topic of discussion for decades. Internationally, the trend has been towards centralisation of childbirth services, for both financial and medical reasons. It has...
Pål Øian, Olaug Margrete Askeland, Inger Elise Engelund, Brit Roland, Marta Ebbing
12.06.2018
Fødselsomsorgen i Norge har vært gjenstand for diskusjon gjennom flere tiår. Internasjonalt har trenden vært en sentralisering av fødsler, både av økonomiske og faglige grunner. Det har vært hevdet...
Marta Ebbing
18.09.2017
In Norway we have universal health services, rich sources of personally identifiable health data and high trust among the population. This provides us with unique opportunities to use these data, but...
Marta Ebbing
18.09.2017
I Norge har vi universelle helsetjenester, rike kilder til personidentifiserbare helsedata og høy tillit i befolkningen. Det gir oss unike muligheter til å bruke disse dataene, men tilgangen må bli...
Marta Ebbing
12.06.2003
Forhandlingene i staten for årets mellomoppgjør ble avsluttet like over midnatt 1. mai. Ingen av hovedsammenslutningene var spesielt tilfredse med at det ikke er satt av penger verken til sentrale...
Geir Falck, Guttorm Brattebø, Åse Brinchmann-Hansen, Marta Ebbing
28.08.2003
Turnustjenesten er en viktig overgangsfase mellom grunnutdanning og selvstendig arbeid som lege. Under turnustjenesten skal den kommende legen blant annet konsolidere sine ferdigheter i praktiske...
Marta Ebbing
20.03.2001
Tredelt turnustjeneste ved sykehus med fire måneders tjeneste i et spesialfag i tillegg til fire obligatoriske måneder både ved indremedisinsk og kirurgisk avdeling ble innført for å skaffe plass til...
Marta Ebbing
20.08.2001
I tillegg har leder, nestleder og flere av medlemmene hatt forskjellige arbeidsmøter, reist på besøk til sykehus og fastlegepraksiser, og deltatt i møter i andre deler av Legeforeningen...
Marta Ebbing
10.11.2001
Det lå en rød pakke i posthyllen min i dag. Alle legene ved kontoret fikk en slik pakke. Jeg tenkte: Har de ennå ikke sluttet å prøve å bestikke oss? Så jeg var allerede irritert da jeg åpnet pakken...
Inger Johanne Bakken, Christian Lycke Ellingsen, Anne Gro Pedersen, Lilian Leistad, Jonas Minet Kinge, Marta Ebbing, Stein Emil Vollset
17.11.2015
The data quality in the Cause of Death Registry has been questioned ( 1 ). Many death certificates include logical or content errors ( 2 , 3 ), and the Cause of Death Registry has been criticised for...
Marta Ebbing
10.02.2000
I Statens helsetilsyns målbeskrivelse for turnustjenesten heter det at «turnuslegen gjennom arbeid som lege under særskilt veiledning, opplæring og supervisjon skal få nødvendig erfaring og praktisk...
Marta Ebbing, Anders Taraldset
20.04.2000
Det viser tall fra en utredning om turnustjenesten som Legeforeningen nylig har gjennomført og som nå er sendt på høring i organisasjonen (1). Utredningen ble satt i gang etter at landsstyret 1999...
Marta Ebbing, Eivind Reikerås
25.11.2014
I denne artikkelen rapporteres resultater fra Norsk hjerteinfarktregister for 2013 ( 1 ), som er et av åtte medisinske kvalitetsregistre tilknyttet Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser...
Marta Ebbing, Kari Klungsøyr
02.09.2014
Karl Otto Nakken og medarbeidere rapporterer i denne artikkelen ( 1 ) norske resultater fra EURAP-studien ( 2 ), hvor målet er «å kartlegge risikoen for større føtale misdannelser som følge av bruk...
Inger Johanne Bakken, Christian Lycke Ellingsen, Anne Gro Pedersen, Lilian Leistad, Jonas Minet Kinge, Marta Ebbing, Stein Emil Vollset
17.11.2015
Datakvaliteten i Dødsårsaksregisteret har vært omdiskutert ( 1 ). Mange legeerklæringer om dødsfall har logiske eller innholdsmessige feil ( 2 , 3 ), og Dødsårsaksregisteret er blitt kritisert for å...