Lars Slørdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Slørdal

Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
23.08.2007
Offisielle terapianbefalinger og intensiv markedsføring danner bakgrunnen for økende utbredelse av peroralt glukosamin i behandling av artrose. Produsentuavhengige studier har ikke påvist effekt av...
Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
15.11.2007
Vi stiller oss bak Peter Storm-Henningsens anbefaling av Vlad og medarbeideres analyse av de placebokontrollerte, randomiserte kliniske forsøkene med glukosamin ved artrose ( 1 ). Forfatterne viser...
Jan M. Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
12.06.2008
I Tidsskriftet nr. 7/2008 refererer Erlend Hem ( 1 ), med bakgrunn i retningslinjer fra et ekspertpanel oppnevnt av American Pain Society og American College of Physicians ( 2 ), at «en rekke...
Lars Slørdal, Jørgen G. Bramness
09.10.2008
Det klassiske antihistaminet alimemazin har mange farmakologiske effekter, inklusive sedasjon. Det brukes relativt hyppig som sovemiddel, også hos små barn. Alimemazin kan gi alvorlige bivirkninger,...
Tarjei Rygnestad, Lars Slørdal
13.03.2008
Legemidler med kjent virkning og sikkerhetsprofil er i de fleste tilfellene å foretrekke fremfor «nye» legemidler Et notat fra Norsk institutt for by- og regionforskning med tittelen «Fører...
Pål-Didrik Hoff Roland, Jan Magnus Bjordal, Atle Klovning, Lars Slørdal
13.03.2008
Vi ser ikke helt relevansen i Paul Claytons innlegg i forhold til vår kritikk av markedsføringen av glukosamin i behandling av artrose ( 1 ). Vi konstaterer også at Clayton ikke presenterer fakta som...
Christine Strand Bachmann, Erik Andreas Berg, Olav Spigset, Lars Slørdal
17.01.2008
Insomni er en subjektiv følelse av utilfredsstillende søvnkvalitet og/eller søvnmengde, og har en prevalens på 30 – 40  % ( 1 ). Zopiklon og zolpidem ble lansert på det norske markedet for behandling...
Lars Slørdal
25.06.2009
Goldacre, B. Bad science 325 s, ill. London: Harper Collins Publishers, 2008. Pris GBP 9 ISBN 78-0-00-728487-0 Min gode venn Rolf L., som er fysiker av utdanning og en av de mest opplyste mennesker...
Kjersti Lia, Olav Spigset, Lars Slørdal
15.01.2009
I Norge påvises hvert år andre rusmidler enn alkohol hos noe over 4 000 bilførere som stoppes eller pågripes av politiet etter påfallende kjøring ( 1 ). De misbruksstoffene som oftest påvises, er...
Andreas Austgulen Westin, Lars Slørdal
15.01.2009
Hvis man ser bort fra alkohol, er cannabis (marihuana og hasjisj/hasj) det hyppigst brukte rusmidlet i Norge ( 1 ). Når urinprøver benyttes for å avdekke rusmiddelbruk, er det – som en konsekvens av...
Ingvill Marie Teigen, Kristin Lein Rendum, Lars Slørdal, Olav Spigset
25.06.2009
Håndtering av feil som begås i pasientbehandlingen omfattes av et regelverk som både skal ivareta pasientrettigheter og hindre gjentakelse. I spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 første ledd heter det...
Håvard Rein Solhaug, Hanne Indermo, Lars Slørdal, Olav Spigset
11.05.2006
Legemiddelindustriens informasjon til leger formidles blant annet via reklamebrosjyrer, hvor budskapet er sentrert rundt én eller flere nøkkelpåstander. Norske leger eksponeres for store mengder slik...
Trude C. Mellingsæter, Jørgen G. Bramness, Lars Slørdal
16.11.2006
Introduksjonen av benzodiazepiner i 1960-årene representerte et vesentlig fremskritt i forhold til de inntil da mye brukte – og mer toksiske – barbituratene. Bruk av benzodiazepiner er imidlertid...
Lars Slørdal, Olav Spigset
05.01.2006
Riktig anvendt er farmakoterapi blant de mest kostnadseffektive strategier vi har i medisinen. På den annen side vet vi at legemiddelbivirkninger tar urovekkende mange liv og påfører mange pasienter...
Åsmund Reikvam, Sofie Hexeberg, Tore Kristian Kvien, Lars Slørdal, Lars Aabakken, Lars Engebretsen, Berit Flatø, Njål Idsø, Villy Johnsen, Synnøve Kalstad, Steinar Madsen, Knut Mikkelsen, Ingrid Os, Johan Ræder
23.02.2006
I denne artikkelen brukes benevnelsen COX-hemmere synonymt med ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAID). Legemidler som uselektivt hemmer begge de to isoenzymene av cyklooksygenase (COX...
Olav Spigset, Lars Slørdal, Hanne Indermo, Håvard Rein Solhaug
10.08.2006
Vi takker Per Olav Kormeset for kommentarene til artikkelen vår ( 1 ). Vi registrerer at Kormeset ikke trekker våre funn og vurderinger i tvil, selv om det kan se ut som om han og vi har litt...
Siri Nelson, Lars Slørdal, Olav Spigset
09.02.2006
1.3. 2001 ble generisk substitusjon (også kalt likeverdig bytte) av legemidler innført i Norge. Apoteket kan da bytte ut det midlet som står på resepten med et billigere preparat med samme virkestoff...
Lars Slørdal, Tarjei Rygnestad
05.02.2004
Vi takker Satya Sharma for kommentarene til artikkelen hvor vi kritiserte bruken av steroidinjeksjoner ved muskel- og skjelettplager ( 1 ). Sharma påpeker – med henvisning til en enkelt artikkel fra...
Arne Helland, Olav Spigset, Lars Slørdal
26.08.2004
Kombinasjonspreparater med kodein og paracetamol ble først godkjent i Norge i 1960 under navnet Paralgin forte. Tablettene inneholdt til å begynne med både salisylamid, et barbiturat og koffein i...
Lars Slørdal, Olav Spigset, Arne Helland, Tarjei Rygnestad
26.08.2004
Farmakologisk smertebehandling tar vanligvis utgangspunkt i WHOs smertetrapp. I henhold til smertetrappen skal tilstander med moderat smerte behandles med paracetamol eller et ikke-steroid...