Harald Vik-Mo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Harald Vik-Mo

Gabriel Christian Forselv, Harald Vik-Mo
06.09.2007
Pasienter med akutt koronarsyndrom har en alvorlig prognose, og det er viktig at diagnosen blir stilt tidlig slik at behandling kan bli iverksatt. Akutt koronarsyndrom skyldes rift eller erosjon av...
Harald Vik-Mo
18.12.2008
Grønvold og medarbeidarar omtaler ei kvinne som fekk brystsmerter som ved akutt hjarteinfarkt, men som viste seg å ha takotsubokardiomyopati indusert av feokromocytom i binyre. Kasuistikken...
Harald Vik-Mo, Morten Slette, Knut Hegbom
14.02.2008
Acetylsalisylsyre og tienopyridinar (klopidogrel og tiklopidin) blir brukt for å hindre trombotiske komplikasjonar etter perkutan koronar intervensjon (PCI) med innlegging av intrakoronar stent...
Harald Vik-Mo, Morten Slette, Knut Hegbom
14.02.2008
Acetylsalicylic acid and thienopyridines (clopidogrel and ticlopidine) are used to avoid thromboembolic complications after insertion of an intracoronary stent during percutaneous coronary...
Harald Vik-Mo
04.03.2004
Patogenesen ved akutt hjarteinfarkt er mest alltid nyoppstått okklusiv trombe i koronararterie med bakgrunn i rift eller erosjon i eit aterosklerotisk plakk. Rask og komplett opning av arterien vil...
Harald Vik-Mo, Knut Hegbom
22.04.2004
Acetylsalisylsyre og warfarin har en sentral plass i behandlingen av pasienter med tromboemboliske sykdommer. Det er godt dokumentert at acetylsalisylsyre reduserer både dødelighet og nye iskemiske...
Anders Hovland*, Harald Vik-Mo
15.05.2003
Trombolytisk behandling og primær koronar angioplastikk er alternative behandlinger ved akutt hjerteinfarkt med ST-segmentelevasjon i EKG. Godt kontrollerte kliniske studier har vist at koronar...
Stig-Erlend Bærøy *, Gaute H. Nilsen*, Harald Vik-Mo
20.11.2003
Koronar angiografi er i dag hovedmetoden for å vurdere graden av aterosklerose i koronararteriene. Men metoden har viktige begrensninger som har gjort at andre teknikker blir brukt som supplement til...
Arne Lied, Torstein H. Morstøl, Harald Vik-Mo
30.06.2002
Vi takker for kommentaren frå Einar Dale, der han understrekar at restenose er eit betydeleg problem etter koronar angioplastikk. Det blir etterlyst tiltak for profylaktisk reduksjon av restenose. I...
Arne Lied, Torstein Holm Morstøl, Harald Vik-Mo
20.05.2002
Koronar hjartesjukdom er den dominerande årsaka til sjukdom og død i eldre aldersgrupper, og koronarsjukdom hos eldre har ikkje vist same tilbakegang som hos yngre (1, 2). Behovet for...
Harald Vik-Mo
30.10.2001
Troponin T og I er protein som blir frigjorte frå myokard ved skade. Som tidlegare omtalt i Tidsskriftet er det utvikla svært sensitive analysemetodar for troponin og den høge spesifisiteten for...
Harald Vik-Mo
10.03.2001
To artiklar i dette nummer av Tidsskriftet (1, 2) omtalar koronar angioplastikk som behandling ved akutt hjarteinfarkt. Begge artiklane kjem frå Ullevål sykehus og viser gode behandlingsresultat hos...
Anders Hovland, Hanne Bjørnstad, Kjetil Ytre-Arne, Martin Maisenholder, Harald Vik-Mo
17.01.2008
Strålebehandling og kjemoterapi kan gi komplikasjoner mange år etter at kreftsykdommen er kurert. Vi beskriver en ung kvinne som ble henvist til utredning på grunn av brystsmerter 15 år etter at hun...
Harald Vik-Mo
06.01.2005
Diagnosen peripartum kardiomyopati kan vere spesielt vanskeleg fordi mange kvinner har funksjonsdyspné, ankelødem og trøyttleik mot slutten av eit normalt svangerskap. Foto Ingram Hjartesjukdom i...
Hanne Sættem Beltesbrekke, Mari Bergan Husa, Harald Vik-Mo
09.09.2010
Kliniske studier har vist at primær mekanisk åpning av koronararterie med perkutan koronar intervensjon (PCI) er det beste behandlingsalternativet ved akutt hjerteinfarkt med ST-elevasjon i EKG ( 2...
Harald Vik-Mo
04.02.2011
Behandling av pasientar som treng både peroral antikoagulasjon og blodplatehemming er ein utfordrande balansegang mellom risikoar – bløding, trombose og tromboemboli. Bruken av warfarin,...
Harald Vik-Mo
06.05.2011
Bendz og medarbeidarar har nyttige kommentarar og presiseringar til artikkelen om bruk av blodplatehemmarar hos pasientar med stent som treng warfarinbehandling. Det blir presisert at som hovudregel...