Guttorm Brattebø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Guttorm Brattebø

Guttorm Brattebø
17.08.2020
Perhaps we should be more reticent about providing invasive ventilatory support to COVID-19 patients with severe respiratory failure. The Spanish Flu, which wreaked havoc in 1918–19 and took...
Guttorm Brattebø
17.08.2020
Vi bør kanskje være mer tilbakeholdne med å gi invasiv ventilasjonsstøtte til covid-19-pasienter med alvorlig respirasjonssvikt. Spanskesyken som herjet i 1918–19 og krevde om lag 50 millioner liv,...
Guttorm Brattebø, Hege Langli Ersdal, Torben Wisborg
09.12.2019
Training of interprofessional teams with the aid of simulation methods is used especially in preparation for medical emergencies. There is now good evidence of the importance of such training for...
Guttorm Brattebø, Hege Langli Ersdal, Torben Wisborg
09.12.2019
Trening av tverrprofesjonelle team med bruk av simulering brukes særlig ved forberedelse til akuttmedisinske situasjoner. Det foreligger nå god dokumentasjon for at slik trening har betydning for...
Guttorm Brattebø
26.02.2009
Adams, JG Emergency medicine 2 276 s, tab, ill. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier, 2008. Pris USD 189 ISBN 978-1-4160-2872-7 Akuttmedisin er et svært omfattende fagområde, og i eksempelvis USA og...
Guttorm Brattebø
17.12.2009
Mlodinow, L. The drunkard’s walk How randomness rules our lives. 252 s, tab, ill. New York, NY: Vintage/Anchor Books, 2009. Pris USD 15 ISBN 978-0-307-27517-2 Dette er ikke en bok om alkoholisme...
Guttorm Brattebø
22.10.2009
Juvkam, PC Aksnes, AO Dreyer, K Håndbok: Kommunikasjon og samhandling i akutte situasjoner 4. utg. 352 s, tab, ill. Bergen: KoKom, 2009. Pris NOK 150 ISBN 978-82-8210-010-6 «KoKom» lyder den enkle...
Guttorm Brattebø
12.02.2009
Gerstein, M. Flirting with disaster Why accidents are rarely accidental. 340 s, tab, ill. New York: Sterling Publishing, 2008. Pris USD 17 ISBN 978-1-4027-6108-2 Det sies at erfaring er noe man først...
Guttorm Brattebø
26.01.2006
Callesen, Torben Antonsen, Kristian Christensen, Erika F. Lang-Jensen, Torsten Den akutte patient 347 s, tab, ill. København: Munksgaard Danmark, 2005. Pris DKK 386 ISBN 87 -628- 0501-1 Dette er en...
Guttorm Brattebø
14.12.2006
I dette nummeret av Tidsskriftet beskriver Thomassen og Wisborg en kritisk situasjon i forbindelse med akutt keisersnitt ( 1 ). Det er ikke vanskelig å forestille seg hvor dramatisk denne hendelsen...
Marit Innerby Isaksen, Torben Wisborg, Guttorm Brattebø
12.01.2006
Dødsfall som følge av traume er den ledende årsak til død hos personer under 40 på verdensbasis, i Norge for personer under 35 år ( 1 ). Dersom behandlingen av de skadede i akuttfasen hadde vært...
Pål Morten Engelsen Paulsen, Guttorm Brattebø
24.08.2006
Sjølv om me har vore vitne til mange framsteg innan medisinen, er det òg slik at me har blitt meir merksame på at pasientar ofte vert skada i samband med medisinsk behandling. Rapporten «To err is...
Guttorm Brattebø, Lars Myrmel
22.04.2004
I Tidsskriftet nr. 3/2004 beskriver Folkestad og medarbeidere hvordan prehospitale responstider varierer i ulike kommuner ( 1 ). Dette er en viktig kvalitetsindikator. Datagrunnlaget for...
Åse Brinchmann-Hansen, Torben Wisborg, Guttorm Brattebø
26.08.2004
Ved Ullevål universitetssykehus går traumealarmen gjennomsnittlig 17 ganger i uken. På Hammerfest sykehus går den tre ganger i måneden. Men pasienter og befolkningen forventer optimal behandling...
Guttorm Brattebø, Stig Gjerde, Anne Kristine Muri, Inger Cecilie Aarland, Hans Flaatten, Dag Hofoss
06.03.2003
Intensivmedisinen har de siste årene gjort store fremskritt når det gjelder behandlingen av kompliserte og livstruende tilstander. Imidlertid har det vist seg at det er forskjell på hva vi ut fra...
Geir Falck, Guttorm Brattebø, Åse Brinchmann-Hansen, Marta Ebbing
28.08.2003
Turnustjenesten er en viktig overgangsfase mellom grunnutdanning og selvstendig arbeid som lege. Under turnustjenesten skal den kommende legen blant annet konsolidere sine ferdigheter i praktiske...
Johannes Brattebø, Guttorm Brattebø, Torben Wisborg, Reidar Lønn, Johan Pillgram-Larsen, Aurora Brønstad
10.05.2001
Alvorlige ulykker og skader er et betydelig helseproblem. Vi vet at om lag hvert fjerde dødsfall etter skader kunne vært unngått. De fleste pasienter som dør etter skader er unge, og skader er den...
Johannes Brattebø, Guttorm Brattebø, Torben Wisborg, Reidar Lønn, Johan illgram-Larsen, Aurora Brønstad
20.06.2001
Johannes , Guttorm Brattebø, Torben Wisborg, Reidar Lønn, Johan Pillgram-Larsen, Aurora Brønstad I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 12/2001, side 1515 i litteraturlisten skal stå: 6. Rotonda MF...
Guttorm Brattebø, Torben Wisborg, Trine Høylo
30.08.2001
Beregninger anslår at man ved å optimalisere behandling av traumepasienter hvert år kan spare 5 000 – 6 000 leveår her i landet (1). Utenlandske undersøkelser har vist at om lag ett av fire dødsfall...
Guttorm Brattebø, Torben Wisborg, Johannes Brattebø, Åse Brinchmann-Hansen
10.02.2001
Under kirurgisk og anestesiologisk høstmøte drøftet man strategi for trening av norske leger i traumebehandling. Møtets tittel antyder at man står overfor et valg mellom to typer kompetanseoppbygging...