Dag Jacobsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Jacobsen

Sten Frøyshov, Dag Jacobsen, Lars Bjertnæs, Hans Flaatten
18.03.2004
Alvorlig sepsis er en hyppig og underdiagnostisert tilstand med høy dødelighet, som varierer mellom forskjellige kohorter, avhengig av materialets sammensetning ( 1 ). Det foreligger ingen egne...
Tonje Amb Aksnes, Dag Jacobsen
01.07.2004
Det har vært kjent fra slutten av 1970-årene at narkotikakurerer har smuglet illegale stoffer i kroppens hulrom ( 1 ). Begrepet «bodypacking» (kroppspakking) finnes i litteraturen fra begynnelsen av...
Odd Helge Hunderi, Dag Jacobsen
23.01.2003
Metanol i seg selv er ikke en toksisk substans. Den nedbrytes til formaldehyd via enzymet alkoholdehydrogenase i leveren og videre til maursyre som er den toksiske metabolitten ( 1 , 2 )...
Lene Solheim, Erik Andrew, Dag Jacobsen
30.04.2002
Antidoter kan defineres på flere måter. I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i WHOs definisjon av antidoter som legemidler som primært benyttes for å motvirke de toksiske effektene av...
Barbro Spillum Svendsen, Axel Gjellestad, Gunvald Eivindson, Gerd Berentsen, Dag Jacobsen
20.03.2002
Spiss giftslørsopp (Cortinarius rubellus, tidligere Cortinarius speciosissimus) og butt giftslørsopp (Cortinarius orellanus) (begge fig 1) gir nyreskade etter meget lang latenstid (3 – 17 dager)...
Jan Svendsen*, Medisinsk overvåkning, Vidar Ormaasen, Elisabeth von der Lippe, Dag Jacobsen
10.06.2001
Bakteriell perikarditt er en sjelden, men alvorlig tilstand som tidligere er omtalt i Tidsskriftet (1). Forekomsten synes å ha avtatt betydelig etter introduksjonen av antibiotika (2). Insidensen i...
Geir Øystein Andersen, Egil Johnson, Knut Grønset, Dag Jacobsen
07.10.2004
En 25 år gammel kvinne, sykmeldt i ett år for ryggsmerter, hadde i perioder merket moderate høyresidige abdominalsmerter. Hun var for øvrig frisk, brukte ikke narkotika, men...
Odd Aakervik, Jan Svendsen, Dag Jacobsen
20.10.2002
Etylengykol er en fargeløs væske med lett aromatisk duft og søtlig smak. Den brukes blant annet som komponent i frostvæske til forbrenningsmotorer. Stoffet er lite toksisk i seg selv, men gir...
Rune Aakvik, Sverre Refstad, Lise G. Ringstad, Dag Jacobsen
01.07.2004
Hoggormen (Vipera berus) er Norges eneste giftslange. Den har et svart sikksakkmønster langs ryggen. Den blir opptil ti år gammel, med vanlig lengde 50 – 65 cm. Størst er forekomsten i Sør-Norge, men...
Maja Akopian, Odd Martin Vallersnes, Dag Jacobsen, Øivind Ekeberg, Mette Brekke
17.11.2015
Acute poisonings are a serious health problem and often require treatment in hospital and/or at the pre-hospital level ( 1  –  3 ). There seems to be an inverse correlation between both the incidence...
Dag Jacobsen
07.06.2016
Callesen, Torben Mogensen, Christian Backer Petersen , Dan Brun Den akutte pasient 3. utg. 480 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2016. Pris DKK 575 ISBN: 978-87-628-1417-2 Dette er tredje utgave av...
Tarjei Rygnestad, Elisabet Nordmo, Dag Jacobsen
30.06.2000
Ventrikkeltømming og tilførsel av aktivt kull har lenge vært benyttet på vid indikasjon ved akutte forgiftninger etter peroralt inntak. De senere års krav til kunnskapsbasert medisin har imidlertid...
Lene Solheim, Anne-Charlotte Brun, Tone Sildnes Greibrokk, Dag Jacobsen, Christian Fossum
20.05.2000
Hemoglobin består av fire polypeptidkjeder som alle har et hemmolekyl knyttet til seg. Hvert av de fire hemmolekylene har et jernatom sentralt, og det er til disse at oksygen bindes (1, 2). I normalt...
Liv Bygdnes, Odd Kildahl-Andersen, Janna Berg, Jartrud Skjerdal, Dag Jacobsen
15.12.2005
Bly er et giftig tungmetall som har både akutte og kroniske effekter på helse og miljø. Blyproduksjonen har økt i takt med industriutviklingen, men utslippene er sterkt redusert siden 1980-årene...
Pål Aas, Dag Jacobsen
17.03.2005
Kjemiske våpen (sammen med biologiske og kjernefysiske våpen) defineres som masseødeleggelsesvåpen ut fra potensialet til å drepe og lemleste. Genève-protokollen av 1925 og kjemivåpenkonvensjonen av...
Dag Jacobsen
08.04.2010
Schilling, UM. Intox 30 patientfall. 217 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2009. Pris SEK 210 ISBN 978-91-44-05437-7 Dette er et nytt kompendium, hvor man omtaler 30 sykehistorier fra ulike...
Hallgeir Mæsel Kolvik, Fridtjof Heyerdahl, Mari Asphjell Bjørnaas, Knut Erik Hovda, Dag Jacobsen, Øivind Ekeberg
09.08.2011
Akutt forgiftning er et alvorlig helseproblem og en hyppig årsak til sykehusinnleggelse og prehospital behandling ( 1 ). I Oslo behandles de fleste opiatoverdoser (for det meste illegalt stoff) av...
Dag Jacobsen, Tarjei Rygnestad, Berit Muan, Erik Andrew
04.10.2011
Giftinformasjonen fyller 50 år i 2011. I løpet av disse årene har både informasjonsvirksomheten, forgiftningsmønsteret og forgiftningsbehandlingen endret seg. Godt samarbeid mellom Giftinformasjonen...
Fridtjof Heyerdahl, Silje Olin Lervåg, Margrete Skagestad, Dag Jacobsen
27.03.2012
Det finnes få indremedisinske intensivavdelinger i Norge. Med et stadig økende behov for intensivplasser og med sykehusstrukturer i endring er det viktig å vite hva slags pasienter som trenger...
Gunnar Fløan Rimul, Per Olav Kormeset, Dag Jacobsen, Sigurd Hortemo, Karen Marie Ulshagen
24.02.2015
Läkemedelsverket i Sverige har foreslått å fjerne paracetamoltabletter fra butikkene fordi det har vært en økning i antall henvendelser om forgiftning. Det er imidlertid...