Dag Bruusgaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Dag Bruusgaard

Øivind Larsen, Gunnar Tellnes, Dag Bruusgaard, Nina Køpke Vøllestad
02.02.2017
Per Sundby Professor emeritus i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo Per Sundby er død, nær 91 år gammel. Per Sundby var født på Hisøy ved Arendal 4. januar 1926 og sovnet stille inn i sitt hjem på...
Dag Bruusgaard
04.10.2007
Odd Erik Johansen har i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2007 ( 1 ) gitt opphav til en morsom diskusjon om hvem som bør gjøre hva i helsevesenet ( 2  –  4 ). Denne gang gjelder det hvem som bør følge opp...
Dag Bruusgaard, Bård Natvig
13.08.2009
Er fibromyalgi, kronisk tretthet og en rekke andre uforklarte tilstander uttrykk for samme syndrom? Smerter og andre såkalte diffuse symptomer er vanlige og kan gi betydelige plager og funksjonssvikt...
Dag Bruusgaard
11.06.2009
Antall smertepunkter kan synes å være vel så viktig som lokalisering av smertene når det gjelder sykmelding av personer med muskel- og skjelettplager Et seminar om muskel- og skjelettplager arrangert...
Bjørgulf Claussen, Dag Bruusgaard
11.06.2009
Forskjellene i dødelighet og i selvrapportert helse mellom mennesker med kort og lang utdanning er forholdsvis store i Norge. Det viser en studie av sosiale ulikheter i sykelighet og dødelighet i 22...
Dag Bruusgaard
19.10.2006
Helsevesenet konfronteres jevnlig med pasienter vi forstår lite av og der vårt tilbud er mangelfullt. Kronisk tretthetssyndrom er en slik tilstand. Det er nå viktigere å tenke nytt enn å oppsummere...
Dag Bruusgaard
09.03.2006
Mæland, John Gunnar Forebyggende helsearbeid i teori og praksis 2. utg. 238 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2005. Pris NOK 329 ISBN 82-15-00825-9 John Gunnar Mælands 2. utgave av...
Dag Bruusgaard
06.02.2003
31. mai 2001, dagen før innføring av fastlegeordningen, hadde jeg en pasient som trengte legeattest for førerkort. Han hadde ved timebestilling også bedt om en generell helseundersøkelse. Jeg...
Dag Bruusgaard
06.03.2003
Fraværet i arbeidsgiverperioden, og dermed arbeidsgivernes utgifter, er nesten det halve av tidligere antatt Med jevne mellomrom hevdes det at det norske sykefraværet er alarmerende høyt og høyere...
Dag Bruusgaard
23.10.2003
Håkon Lie presenterte i Tidsskriftet nr. 15/2003 en interessant kvasieksperimentell studie av tiltak for å redusere sykefravær grunnet muskel- og skjelettplager ( 1 ). Han konkluderer, i samsvar med...
Dag Bruusgaard
20.01.2002
Ikke bare Storting og regjering, men også partene i arbeidslivet er bekymret over det høye sykefraværet og den store andel uførepensjonister. En rekke tiltak er iverksatt de siste vel ti år for å...
Dag Bruusgaard
10.06.2002
I 1894 ble ulykkesforsikringsloven for industriarbeidere vedtatt, en forløper for vårt velferdssystem (1). I 1912, for 90 år siden, kom den første utgaven av Sykeforsikringsbladet ut, forløperen til...
Dag Bruusgaard
05.05.2015
As a researcher, what should you do if you discover something that may have an effect on the research participants’ health? In 2008, the principles of medical research ethics were collected and...
Dag Bruusgaard
20.11.2000
Stortingets flertall har bedt regjeringen gjennomføre en prøveordning over to år i et representativt utvalg av fylker slik at prøveordningen kan evalueres. ”Følgende legges til grunn: –...
Dag Bruusgaard
30.10.2000
En allmennpraktiserende lege opplever et problem. Han mener han forskriver mer benzodiazepinpreparater enn godt er for pasientene (og for hans egen samvittighet). Han har en viss støtte for dette...
Pernille Bruusgaard, Bente Smedbråten, Bård Natvig, Dag Bruusgaard
30.10.2000
Muskel- og skjelettplager forekommer hyppig i den voksne befolkning (1). Nyere undersøkelser har vist at også barn og unge ofte rapporterer smerter fra muskel- og skjelettsystemet (2 – 6). Dette kan...
Gunhild Gislerud, Bjørgulf Claussen, Dag Bruusgaard
30.08.2000
Utredningen om ny legelov og proposisjonen fra regjeringen fant det unødvendig med aldersgrense for legelisensen (1), tatt i betraktning de andre bestemmelsene om legens skikkethet i § 8, som lyder (...
Ebba Wergeland, Dag Bruusgaard
03.11.2005
Høsten 1977 vedtok Stortinget full lønn under sykdom for alle. Ti år senere ville de største partiene reversere reformen. Men i stedet for en prinsippdiskusjon om sykelønnsordningen, fikk vi...
Dag Bruusgaard
21.04.2005
Samfunnsmedisin som medisinsk spesialitet er under debatt. I det følgende vil jeg se på den definisjon av faget som oftest benyttes og foreslå en revidert definisjon. Den senere tid har det foregått...
Hans Magnus Solli, António Barbosa da Silva, Reidar K. Lie, Dag Bruusgaard
01.12.2005
Som sakkyndig i uførepensjonssaker legger legen viktige premisser for velferdsstatens økonomiske fordeling. Vi analyserer derfor den medisinske sakkyndighetsoppgaven i lys av teori om rettferdig...