Branko Kopjar

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Branko Kopjar

Per-Henrik Zahl, Branko Kopjar, Jan Mæhlen
20.06.2001
Hvert år får over 2 000 kvinner i Norge diagnosen brystkreft, og rundt 800 dør av sykdommen. Det har vært en betydelig økning i aldersjustert insidens av brystkreft i Norge siden man startet å...
Per-Henrik Zahl, Branko Kopjar, Jan Mæhlen
20.09.2001
Vi mener at det vitenskapelige grunnlag for masseundersøkelser med mammografi er avhengig av WE-studien fordi en metaanalyse av de gjenværende svenske mammografistudier sammen med samtidige studier i...
Branko Kopjar, Gudrun Dieserud, Johannes Wiik
30.06.2005
Til tross for en nedgang på 30 % i selvmordsraten mellom 1988 og 1994 og en viss stabilisering i årene etter, er selvmord fremdeles et stort folkehelseproblem i Norge. I 2003 var det 502 mennesker...
Kari Alvær, Branko Kopjar
20.08.2000
Ved Seksjon for forebyggende og helsefremmende arbeid ved Folkehelsa er det en viktig oppgave å gi forskningsbaserte råd overfor helsemyndigheter og helsetjeneste. Vi analyserer muligheter for...
Anders Engeland, Branko Kopjar
10.03.2000
Vold og skader etter vold sees på som et alvorlig problem både sosialt og i folkehelsesammenheng i mange land. Både antallet voldsskader og årsakene til voldsskadene gir grunn til bekymring. I mange...
Annemarie A. Schuller, Branko Kopjar
10.02.2000
Skader som følge av ulykker er en av de største helsemessige truslene for norske barn. I 1995 døde 56 barn under 15 år i Norge som følge av ulykke, vold eller selvmord (1). Omtrent 100 000 barn...
Branko Kopjar, Gudrun Dieserud, Johannes Wiik
11.08.2005
Selvpåførte forgiftninger behandlet i sykehus Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1798 - 800 I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 13 - 14/2005 s. 1798 skal riktig tall i hovedbudskapet være: 120 per...