Branko Kopjar

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Branko Kopjar

Per-Henrik Zahl, Branko Kopjar, Jan Mæhlen
20.06.2001
Hvert år får over 2 000 kvinner i Norge diagnosen brystkreft, og rundt 800 dør av sykdommen. Det har vært en betydelig økning i aldersjustert insidens av brystkreft i Norge siden man startet å...
Per-Henrik Zahl, Branko Kopjar, Jan Mæhlen
20.09.2001
Vi mener at det vitenskapelige grunnlag for masseundersøkelser med mammografi er avhengig av WE-studien fordi en metaanalyse av de gjenværende svenske mammografistudier sammen med samtidige studier i...
Branko Kopjar, Gudrun Dieserud, Johannes Wiik
30.06.2005
Til tross for en nedgang på 30 % i selvmordsraten mellom 1988 og 1994 og en viss stabilisering i årene etter, er selvmord fremdeles et stort folkehelseproblem i Norge. I 2003 var det 502 mennesker...
Kari Alvær, Branko Kopjar
20.08.2000
Ved Seksjon for forebyggende og helsefremmende arbeid ved Folkehelsa er det en viktig oppgave å gi forskningsbaserte råd overfor helsemyndigheter og helsetjeneste. Vi analyserer muligheter for...
Annemarie A. Schuller, Branko Kopjar
10.02.2000
Skader som følge av ulykker er en av de største helsemessige truslene for norske barn. I 1995 døde 56 barn under 15 år i Norge som følge av ulykke, vold eller selvmord (1). Omtrent 100 000 barn...
Anders Engeland, Branko Kopjar
10.03.2000
Vold og skader etter vold sees på som et alvorlig problem både sosialt og i folkehelsesammenheng i mange land. Både antallet voldsskader og årsakene til voldsskadene gir grunn til bekymring. I mange...
Branko Kopjar, Gudrun Dieserud, Johannes Wiik
11.08.2005
Selvpåførte forgiftninger behandlet i sykehus Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1798 - 800 I ovennevnte artikkel i Tidsskriftet nr. 13 - 14/2005 s. 1798 skal riktig tall i hovedbudskapet være: 120 per...