Bjørn Gjelsvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bjørn Gjelsvik

Bjørn Gjelsvik
05.01.2018
Hormonene er kanskje ikke så dødelige som vi trodde. Det har vært store endringer når det gjelder hormonbehandling for overgangsplager – og mye debatt. Vi kan snakke om tre historiske faser. I 1960-...
Tor Ole Klemsdal, Bjørn Gjelsvik, Inger Elling, Sirin Johansen, Sverre E. Kjeldsen, Øivind Kristensen, Steinar Madsen, Inger Njølstad, Randi Selmer, Serena Tonstad, Hilde Voie
16.10.2017
Tidsskr Nor Legeforen 2017; 137: 1164–8 I Tidsskriftet nr. 16/2017 s. 1165 skal det i figuren stå Kvinne over de to kolonnene til venstre og Mann over de to kolonnene til høyre. Dette er korrekt på...
Tor Ole Klemsdal, Bjørn Gjelsvik, Inger Elling, Sirin Johansen, Sverre E. Kjeldsen, Øivind Kristensen, Steinar Madsen, Inger Njølstad, Randi Selmer, Serena Tonstad, Hilde Voie
01.09.2017
New national guidelines for the prevention of cardiovascular disease include a novel algorithm that calculates the risk of cardiovascular events and death. The guidelines contain updated...
Tor Ole Klemsdal, Bjørn Gjelsvik, Inger Elling, Sirin Johansen, Sverre E. Kjeldsen, Øivind Kristensen, Steinar Madsen, Inger Njølstad, Randi Selmer, Serena Tonstad, Hilde Voie
23.08.2017
Ny nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommer inkluderer en ny algoritme som beregner risiko for kardiovaskulære hendelser og død. I retningslinjen presenteres...
Per Fugelli, Bjørn Gjelsvik
03.05.2007
Vi har lest tilsvarene fra Eivind Myhre, Torunn Janbu og Charlotte Haug på vårt innlegg i Tidsskriftet nr. 5/2007 ( 1  –  4 ) om retningslinjer for diagnostikk og behandling av hjertesvikt ( 5 , 6...
Per Fugelli, Bjørn Gjelsvik
01.03.2007
Det var urovekkende å lese artiklene Kronisk hjertesvikt – etiologi og diagnostikk og Behandling av kronisk hjertesvikt i Tidsskriftet nr. 2/2006 ( 1 , 2 ). De er forfattet av 11 kolleger, alle...
Bjørn Gjelsvik, Elisabeth Swensen, Per Hjortdahl
31.05.2007
I de senere år er kunnskapsgrunnlaget for hormonbehandling – behandling av kvinner i og etter overgangsalderen med østrogen eller østrogen og gestagen i kombinasjon – blitt betydelig bedre. Tidligere...
Bjørn Gjelsvik, Elisabeth Swensen, Per Hjortdahl
31.05.2007
In recent years the knowledge base for hormone therapy (HT)– treatment of menopausal and post-menopausal women with oestrogen or a combination of oestrogen and gestagen – has improved substantially...
Bjørn Gjelsvik
14.08.2008
I 1990-årene var det blant leger generelt og blant gynekologer spesielt en positiv holdning til hormonbehandling (østrogen eller østrogen-gestagen- kombinasjoner) av kvinner i og etter klimakteriet...
Bjørn Gjelsvik
14.08.2008
In the 1990s, doctors in general and gynaecologists in particular had a positive attitude to hormone therapy (HT) (oestrogen or oestrogen-gestagen-combinations) for menopausal and post-menopausal...
Steinar Madsen, Bjørn Gjelsvik, Sverre E. Kjeldsen, Tor Ole Klemsdal, Eivind Meland, Stein Narvesen, Ole Frithjof Norheim, Inger Njølstad, Serena Tonstad, Frøydis Ulvin
27.08.2009
Tor Ole Kjellevand er i Tidsskriftet nr. 13/2009 kritisk til at de nasjonale retningslinjene for individuell forebygging av hjerte- og karsykdommer anbefaler statiner som primærforebyggende tiltak (...
Bjørn Gjelsvik
10.03.2002
Styre og sekretariat i WONCA Europe. Foran fra venstre: visepresident Igor Svab, Slovenia, president Philip Evans, UK, Vaclav Benes, Tsjekkia. Bakre rekke: Justin Allen, UK, Bjørn Gjelsvik, Norge,...
Bjørn Gjelsvik
30.06.2001
WONCAs 16. verdenskongress fant sted i Durban i Kwa-Zulu Natal-provinsen i Sør-Afrika. ”Kwa” betyr ”hos” – vi var på besøk hos zuluene. ”Natal” skriver seg fra portugisernes ankomst i 1487, og betyr...
Eivind Meland, Hanne Ellekjær, Bjørn Gjelsvik, Alf Kimsås, Jostein Holmen, Irene Hetlevik
20.09.2000
Norsk selskap for allmennmedisins referansegruppe for hypertensjon (forfatterne) begrunner i denne artikkelen medikamentelle behandlingsvalg for forebygging av hjerte- og karsykdommer. Hovedvekt er...
Eivind Meland, Hanne Ellekjær, Bjørn Gjelsvik, Alf Kimsås, Jostein Holmen, Irene Hetlevik
20.09.2000
Landsforeningen for kosthold og helse: Kostholdsråd og råd om fysisk aktivitet er viktige for forebygging av hjerte- og karsykdom Norsk Selskap for Allmennmedisins referansegruppe for hypertensjon (...
Eivind Meland, Bjørn Gjelsvik, Steinar Madsen, Ole Frithjof Norheim
07.08.2012
I en kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 7/2012 skriver Kjetil Løland at norske faglige retningslinjer og forskrivningspraksis bør oppdateres etter gjeldende kunnskap og ikke baseres på spekulative...
Bjørn Gjelsvik
12.11.2013
Jeg må konstatere at vi nok ikke blir enige om bedømmelsen av ALLHAT-studien. Studien var eksepsjonelt stor og viste at klortalidon (i doser 12,5 – 25 mg) var minst like effektivt til å forebygge død...
Bjørn Gjelsvik
17.09.2013
Hvilke medikamenter skal vi velge, og hvilken nytte gjør vi ved å behandle de eldste? I dette nummer av Tidsskriftet er det to litteraturstudier der viktige spørsmål om behandling av høyt blodtrykk...
Bjørn Gjelsvik
25.02.2014
Norske kvinner tåler overgangsalderen godt. Allmennlegene er blitt mer restriktive i forskrivning av hormonbehandling, og deres egen holdning til hormonbehandling betyr mye for rådene de gir. Bjørn...
Bjørn Gjelsvik
28.10.2014
Krav om pasientmedvirkning og respekt for autonomi kan komme på kollisjonskurs med legens holdninger til behandling. Hvordan bør legen møte denne utfordringen? Pasientpreferanser er et relativt nytt...