Bente Prytz Mjølstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Bente Prytz Mjølstad

Elin Stranden, Ida Foyn Gundersen, Linn Getz, Anna Luise Kirkengen, Kai Brynjar Hagen, Bente Prytz Mjølstad
09.11.2020
Obesity is one of the great health challenges of our time. This development is linked to complex dynamics between dietary habits, physical activity, physiology, genetics and epigenetics in a...
Elin Stranden, Ida Foyn Gundersen, Linn Getz, Anna Luise Kirkengen, Kai Brynjar Hagen, Bente Prytz Mjølstad
09.11.2020
Fedme er en av samtidens store helseutfordringer. Utviklingen er knyttet til en kompleks dynamikk mellom matvaner, fysisk aktivitet, fysiologi, genetikk og epigenetikk i en globalisert verden der...
Bente Prytz Mjølstad, Gisle Roksund, Petter Brelin, Stefán Hjörleifsson, Tor Carlsen
28.05.2018
Takk til Bjørn Backe for å løfte frem og invitere til debatt om de nye retningslinjene for svangerskapsdiabetes ( 1 ). Han representerer i denne debatten en kritisk stemme fra...
Bente Prytz Mjølstad
18.09.2017
Aksel Tjora Kvalitative forskningsmetoder i praksis 3. utg. 285 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 379 ISBN 978-82-05-50096-9 Når tar en introduksjonsbok steget over til å bli en...
Bente Prytz Mjølstad
06.08.2013
In encounters with someone who has been afflicted by illness, accidents or crises, it is sometimes easy to forget that the patient has a family that will also be affected. In recent years the health...
Bente Prytz Mjølstad
06.08.2013
I møte med en som opplever sykdom, ulykker eller kriser kan det være lett å glemme at pasienten ofte har familie som også blir berørt. Mens helsetjenesten de siste årene har opparbeidet gode rutiner...
Bente Prytz Mjølstad
22.09.2015
Osen, Nina Lien Relling, Marit Hegstad Overvik , Marit Barne- og familiesamtaler i psykisk helsevern for voksne En praktisk håndbok for helsepersonell og barneansvarlig. 191 s, ill. Oslo:...