Baard-Christian Schem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Baard-Christian Schem

Baard-Christian Schem
28.06.2007
Åmås, KO Livet med kreft 288 s, tab, ill. Oslo: Aschehoug, 2007. Pris NOK 399 ISBN 978-82-03-23461-3 Som onkologisk novise var jeg i tvil om hva jeg skulle bli. En eldre kollega reklamerte for faget...
Baard-Christian Schem
03.04.2008
Laboratorietjenester koster mye, men blir ofte ikke utnyttet godt nok. Ordninger for å begrense kostnadsøkningen for legemidler medfører tidkrevende oppfølging på grunnplanet – noe som bør...
Baard-Christian Schem
13.03.2008
Denne sykehistorien illustrerer ikke bare sammenhengen mellom kreft og trombose, men også at tromboemboliens dramatiske sykdomsbilde fullstendig kan overskygge den bakenforliggende kreftsykdommen...
Guri Rørtveit, Annetine Staff, Baard-Christian Schem, Lill-Tove Busund, Karl O. Nakken, Marte Walstad, Ola Dale, Terje Vigen
29.01.2009
For første gang er redaksjonskomiteens funksjoner og oppgaver nedfelt skriftlig. Vi publiserer nå en arbeidsbeskrivelse på nett Tidsskrift for Den norske legeforening har hatt en redaksjonskomité...
Baard-Christian Schem
19.10.2006
Holland, James Frei, Emil Cancer Medicine 7 2 400 s, ill, tab. London: BC Decker, 2006. Pris USD 289 ISBN 1-55009 -307-X Tittelen må ikke forlede noen til å tro at dette er en lærebok i medisinsk...
Baard-Christian Schem
21.09.2006
Pasienter og pårørendes rett til å bestemme over egne liv møter en grense når denne retten kommer i konflikt med forsvarlig prioritering og andre pasienters like grunnleggende rettigheter Stortinget...
Baard-Christian Schem
04.03.2004
Som leger må vi ha respekt for den enkelte pasients ønsker og valg også når det gjelder alternativ behandling. Men utøvere av slik behandling må ikke tas inn i sykehus som deltakere i et...
Baard-Christian Schem
22.04.2004
Hva kan man lære om medisinsk metodevurdering av bildediagnostikk fra evalueringen av positronemisjonstomografi (PET) ved kreftsykdommer? For meg vekker diskusjonen om innføring av...
Baard-Christian Schem
12.08.2004
Berit Mørland skriver at undertegnede på lederplass diskuterer ( 1 ) «… om medisinsk metodevurdering kan være relevant for å vurdere ny bildediagnostisk teknologi». Dette er ikke riktig. Med...
Baard-Christian Schem
23.10.2003
Skal bestiller-utfører-modellen være et hovedprinsipp eller et supplement ved oppgavefordelingen i spesialisthelsetjenesten? Etter at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten, er «sørge...
Baard-Christian Schem
10.09.2002
I dette nummer av Tidsskriftet beskriver Sæter og medarbeidere en utvikling gjennom 20 år av Radiumhospitalets behandlingstilbud ved sarkom (1). Ett forhold som tas opp, er behovet for sterkere...
Baard-Christian Schem
20.03.2002
Ved den statlige overtakelsen av sykehusene ble sykehusene ikke fristilt, men samlet i fem regionale helseforetak. Det er mange gode grunner for en slik organisering (1). Vårt bosettingsmønster, med...
Baard-Christian Schem
04.05.2005
Kvalitetsindikatorer kan være nyttig for det sykehusinterne kvalitetsarbeidet, men er et svært tvilsomt grunnlag for rangering og valg av sykehus I helsevesenet har vi kun to mål for all aktivitet: Å...
Baard-Christian Schem
03.11.2005
Styringen av høyspesialisert medisin har stort sett fungert tilfredsstillende de siste 15 årene. Avvikling av dette systemet øker faren for etablering av helsetjenester basert på et utilstrekkelig...