Aslak Syse

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Aslak Syse

Reidun Førde, Ingvild Strand Hovland, Aslak Syse, Oona Dunlop
07.10.2020
Ulike pasientgrupper, alle med livstruende lidelser og selvskadende adferd, blir behandlet ulikt, selv om de har lik alder og nokså lik prognose. Denne artikkelen springer ut fra drøftinger i klinisk...
Aslak Syse
08.05.2018
Morten Holmboe Tale eller tie Om plikt til å avverge alvorlige lovbrudd og uriktige domfellelser. 268 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Juridisk, 2017. Pris NOK 499 ISBN 978-82-05-50630-5 Det kan være en...
Marit Hellebostad, Aslak Syse, Reidun Førde
21.08.2017
Kan man behandle en livstruende syk pasient over 16 år mot vedkommendes vilje? Følgende fiktive pasienthistorie illustrerer hvilke etiske og rettslige dilemmaer som kan oppstå i møte med pasienter...
Aslak Syse
14.06.2007
Flere rettsregler er ikke nødvendigvis løsningen på medisinsketiske problemer De siste 60 årene har det skjedd store endringer i lege-pasient-forholdet – fra paternalisme til pasientautonomi som...
Lars Johan Materstvedt, Aslak Syse
09.02.2006
Det er nylig hevdet at lovverket inneholder motstridende rettsregler om døende pasienters rett til å nekte å motta helsehjelp. Særlig helsepersonells lovpålagte plikt til å yte øyeblikkelig hjelp...
Lars Johan Materstvedt, Aslak Syse
06.04.2006
I sin kommentarartikkel i dette nummer av Tidsskriftet slår Per Nortvedt & Reidar Pedersen fast følgende allerede i ingressen: «Når pasienter nekter helsehjelp som av helsepersonell anses å være...
Aslak Syse, Anne Kjersti Befring
11.09.2003
Med helsepersonelloven og pasientrettighetsloven er det kommet nye regler for hvordan man skal håndtere situasjoner der foreldre nekter blodoverføring til sine barn. Før helselovreformen i 2001 var...
Trygve Holmøy, Sigurd Aarrestad, Per Engstrand, Stig Ottesen, Aslak Syse, Reidun Førde
26.03.2009
De fleste pasienter med amyotrofisk lateral sklerose (ALS) dør av respirasjonssvikt, ofte ved CO₂-narkose. Respirasjonssvikt debuterer gjerne som anstrengelsesdyspné, døsighet, morgenhodepine,...
Aslak Syse
17.04.2012
I have been asked to write a commentary on society’s reactions to criminal acts committed by (in)sane individuals and on how the criminal prosecution system can – if possible – balance the various...
Lars Johan Materstvedt, Aslak Syse, Petter C. Borchgrevink
03.03.2005
I NOU 2002: 4 Ny straffelov behandler Straffelovkommisjonen blant annet lovreguleringen av aktiv dødshjelp. Stortinget skal ta stilling til forslagene i mars 2005. Her drøftes utredningens omtale av...
Kristin Lyng, Aslak Syse, Per E. Børdahl
17.02.2005
Når det er medisinsk indikasjon for keisersnitt, men moren ikke ønsker keisersnittet utført, har da fødselshjelperen rett eller plikt til å utføre keisersnitt mot morens vilje for å redde et...
Aslak Syse
30.04.2012
Surrogati er forbudt ved norsk lov. Allikevel er det stadig flere norske kvinner og menn som velger å oppfylle sitt ønske om barn ved bruk av surrogatmor i utlandet. Dette utfordrer spørsmålet om...
Aslak Syse
17.04.2012
Jeg er blitt bedt om å skrive en kommentar om samfunnets reaksjoner mot strafferettslige handlinger begått av (u)tilregnelige personer og om hvordan strafferettssystemet – om mulig – kan avveie de...
Aslak Syse
21.02.2012
Pasienters rettigheter blir gjenstand for en stadig mer detaljert regulering. Men rettens evne til å påvirke faglige beslutninger er overvurdert. Utarbeiding av lov, forskrift og faglige veiledere...
Aslak Syse
01.10.2013
All tvangsbruk forutsetter i dag hjemmel i lov. Derfor kommer det stadig nye tvangshjemler i helserelaterte lover. De bør følges opp av studier der man vurderer erfaringer og effekter av slik...
Aslak Syse
11.11.2014
Som Rolf Furuli ( 1 ) ble jeg meget overrasket over lovforståelsen Bahus og Førde presenterer i kronikken «Når pasienten nekter blodoverføring» ( 2 ). Helsepersonelloven (hpl.) § 7 regulerer...
Aslak Syse
24.02.2015
Dahlberg & Dahl har kloke kommentarer til min leder. De synes imidlertid ikke helt å ha fått med seg at jeg fant deres artikkel både «spennende» og «utfordrende», og at de problematiserte «de...
Aslak Syse
13.01.2015
Flere leger synes å ønske mer tvangsbruk, men pasientenes rett til å nekte behandling er forankret i et gjennomtenkt lovverk Det er et forgrenet regelverk som åpner for bruk av tvang i dagens...
Aslak Syse
03.05.2016
Takk til Erlend Hem for en underholdende og kunnskapsrik artikkel om den som Gud gir et embete ( 1 ). Spørsmålet er jo om vedkommende samtidig får forstand, og forfatteren presenterer flere varianter...