Anne Kristin Møller Fell

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Kristin Møller Fell

Anne Kristin Møller Fell, Randi Eikeland, Jan Olav Aaseth
23.08.2016
In the 1970s, a woman who was then in her thirties contacted her doctor with intermittent respiratory ailments, increasing fatigue, agitation and visual disturbances. She developed a complex array of...
Anne Kristin Møller Fell, Randi Eikeland, Jan Olav Aaseth
23.08.2016
I 1970-årene kontaktet en kvinne som da var i 30-årene lege på grunn av intermitterende luftveisplager, økende tretthet, uro og synsforstyrrelser. Hun utviklet et sammensatt sykdomsbilde med...
Anne Kristin Møller Fell, Tor Olav Brøvig Aasen, Johny Kongerud
25.11.2014
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is defined as a disease characterised by airflow limitation that is not fully reversible, that is progressive and associated with a pathological...
Anne Kristin Møller Fell, Tor Olav Brøvig Aasen, Johny Kongerud
25.11.2014
Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) er definert som sykdom karakterisert av obstruksjon i luftveiene som ikke er fullt reversibel, som er progredierende og assosiert med patologisk inflammatorisk...