Rettelse
NO IMAGE
20.11.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1750–3. I Tidsskriftet nr. 17/2020, s. 1750 skal kurvene i Figur 1 hete følgende: Den mørkeblå kurven skal hete «30–89 år», og den lyseblå kurven skal hete «Alle...
NO IMAGE
16.11.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138. doi: 10.4045/tidsskr.18.0888. The title should be: Not both genders , but all genders . The following sentence should read: Biologically speaking, we all fall...
NO IMAGE
19.10.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1433–5. I Tidsskriftet nr. 14/2020, s. 1433 skal det stå: Mer enn 33 millioner mennesker i 235 land har per september 2020 blitt smittet av SARS-CoV-2 og har utviklet...
NO IMAGE
15.10.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1463–5. I Tidsskriftet nr. 14/2020, s. 1463 og 1465 skal forfatterrekkefølgen være: Vigdis Andreassen, Bjørn Waagsbø , Hege Salvesen Blix. Vi beklager feilen, den er...
NO IMAGE
15.10.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1417. I Tidsskriftet nr. 14/2020, s. 1417 skal det stå: Andreassen og medarbeidere skal ha honnør for at de offentliggjør en rapport … Videre skal det stå: Andreassen...
NO IMAGE
16.09.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1209. I Tidsskriftet nr. 12/2020, s. 1209 skal det stå: Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at over to tredeler av alle fødsler hos førstegangsfødende forløper...
NO IMAGE
29.07.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0516 I åttende avsnitt under Diskusjon skal det stå: Vår pasient hadde både positiv serologi og PCR i larynksaspirat . Vi beklager feilen, den...
NO IMAGE
24.06.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.19.0746. I Tabell 1 ved Parkinsons sykdom skal det stå: HR 0,38 (0,23–0,63). Vi beklager feilen, den er rettet på nett.
NO IMAGE
25.05.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140. doi: 10.4045/tidsskr.20.0145. I artikkelen skal det stå: Hvis den ble brukt som primærtest til alle gravide, dvs. rundt 55 000 hvert år, ville 271 av de estimerte 275...
NO IMAGE
04.05.2020
Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 155–9. I Tidsskriftet nr. 2/2020, s. 157 skal det stå: I tre av fire tilfeller er nattlig polyuri, dvs. nattlig urinproduksjon > 130 % av forventet blærekapasitet...