Medisin og tall
23.06.2020
Randomisering er en bærebjelke i evidensbasert medisin. Men kan randomiserte forsøk hjelpe oss til å ta bedre beslutninger under en pandemi? Koronapandemien har gitt rom for mange forhastede...
NO IMAGE
15.06.2020
Mean and standard deviation are frequently used measures of central tendency and variability in data from scale variables. If data are not normally distributed, some researchers prefer reporting...
11.06.2020
Gjennomsnitt og standardavvik er mye brukte mål på sentraltendens og variasjon i data fra skalavariabler. Dersom dataene ikke er normalfordelt, vil enkelte foretrekke å oppgi median...
25.05.2020
Det er ofte usikkerhet knyttet til valg av statistiske metoder og vurdering av tilhørende forutsetninger. Med sensitivitetsanalyser kan vi vurdere robustheten til konklusjoner som trekkes fra...
04.05.2020
Funn i subgruppeanalyser fra kliniske forsøk er ofte omdiskuterte. Hvordan kan vi best skille mellom tilfeldige funn og faktiske forskjeller i effekt når det ser ut til at en gruppe pasienter har...
20.04.2020
Klassiske analyser av randomiserte kliniske forsøk forteller oss om en behandling virker, men ikke hvorfor. Kan vi finne svaret ved hjelp av medieringsanalyser? Mediering forteller oss om...
NO IMAGE
30.03.2020
In a randomised controlled trial there should be no systematic differences in background variables between the groups before treatment. But sometimes it can be sensible to adjust for some pre-defined...
26.03.2020
I en randomisert kontrollert studie skal det ikke være systematiske forskjeller i bakgrunnsvariabler mellom behandlingsgruppene. Enkelte ganger kan det likevel være fornuftig å justere for noen...
NO IMAGE
16.03.2020
In a randomised controlled trial there should be no systematic differences between the groups before treatment. Still, some researchers choose to significance test for possible differences in...
NO IMAGE
09.03.2020
I en randomisert kontrollert studie skal det ikke være noen systematiske forskjeller mellom gruppene før behandling. Noen velger imidlertid å signifikansteste for eventuelle forskjeller i...