Comment

Autisme ved Downs syndrom

Jack Schjelderup
Habiliteringstenesta for vaksne, Helse Bergen HF
Conflict of interest:  No

Takk for en god og interessant oversiktsartikkel. Jeg ønsker imidlertid å supplere i forhold til avsnittet om sentralnervesystemet med et forhold som har vært lite påaktet når det gjelder personer med Downs syndrom. Internasjonale studier viser at 5-10% av disse har autisme. Nasjonalt kompetansesenter for autisme er engasjert i en studie av dobbeltdiagnosen Down - autisme. I Norge er det funnet autisme hos personer med Downs syndrom (DS) med alle ulike nivåer av utviklingshemning. Ett av særtrekkene er at språkutviklingen viser et relativt raskt fall i både ordforråd og grammatikk fra tenårene av. Sterkt forlenget latenstid er også et typisk trekk. I motsetning til personer med bare DS ser man ikke hypotoni hos disse personene, de er mer atletiske enn andre med DS. En ser ikke den "sosiale" oppførsel og personlighet som ellers er typisk ved DS. De har en passiv reaksjon på uventede hendelser og høy incidens av passivitetsproblem. (Foredrag ved Terje Nærland, Autismeenheten)
Det er etter min erfaring svært få DS-pasienter som har fått diagnostisert autisme, og det er sannsynlig at det foreligger en betydelig underdiagnostisering og at en del av de DS-pasientene som har en "vanskelig" atferd, har en tilgrunnliggende autisme.

Published: 13.02.2013
Made by Ramsalt Using Ramsalt Media