Selvmordsatferd og hjelpsøking blant leger og veterinærer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Veterinærer har høy forekomst av selvmordstanker og lav grad av hjelpsøking for psykiske problemer.

  Illustrasjonsfoto: THEPALMER/iStock
  Illustrasjonsfoto: THEPALMER/iStock

  Mange belastningsfaktorer i arbeidet er like for leger og veterinærer: høyt arbeidspress og vaktbelastning, moralsk stress og etiske dilemmaer. Det er også flere risikofaktorer for selvmord som er felles mellom de to yrkesgruppene, som tilgang til og kunnskap om potensielt dødelige legemidler.

  En høy selvmordsrate blant veterinærer er dokumentert både i Norge og flere andre land (1, 2). Dette var bakgrunnen for mitt doktorgradsprosjekt, der jeg undersøkte psykisk helse, arbeid og trivsel blant veterinærer i Norge (3).

  NORVET-studien er det første landsomfattende forskningsprosjektet i denne yrkesgruppen. Vi sendte ut en spørreundersøkelse til alle veterinærer i Norge, med mange av de samme instrumentene som er brukt blant leger i tidligere undersøkelser. Vi fikk svar fra 2 596 (75 %), 70 % var kvinner, som presist reflekterer kvinneandelen i yrket. Den høye svarprosenten indikerer at undersøkelsen oppleves som viktig.

  NORVET-studien viste at nesten en tredel av veterinærene det siste året hadde følt at livet ikke var verdt å leve, en femdel hadde hatt selvmordstanker og 5 % hadde hatt alvorlige selvmordstanker (4). Dette er høyere enn for tilsvarende undersøkelse blant leger, mens forekomsten av selvmordsforsøk var lav og omtrent lik som blant leger (0,2 % versus 0,1 %) (5).

  NORVET-studien viste at nesten en tredel av veterinærene det siste året hadde følt at livet ikke var verdt å leve, en femdel hadde hatt selvmordstanker og 5 % hadde hatt alvorlige selvmordstanker

  En tredel rapporterte å ha hatt behandlingstrengende psykiske problemer det siste året (6). Veterinærene selv rapporterte oftest arbeidsrelaterte problemer som medvirkende til både selvmordstanker og psykiske problemer. Dette er i motsetning til legene, som oftest rapporterte personlige og familiære årsaker (5). I statistiske modeller der vi kontrollerte for flere variabler samtidig var det å være enslig, oppleve negative livshendelser, psykiske plager, positive holdninger til eutanasi av mennesker, mangel på kollegastøtte og hyppig utførelse av eutanasi av dyr assosiert med alvorlige selvmordstanker.

  Bare halvparten av veterinærene med psykiske problemer hadde søkt hjelp, dette var også tilfellet blant veterinærene med alvorlige selvmordstanker. Tilsvarende lav hjelpsøkingsgrad er rapportert også blant leger i Norge (7). Veterinærer som jobbet med produksjonsdyr, søkte mindre hjelp enn andre grupper. Vi vet ikke hvorfor det er slik, men lange avstander og manglende vikarordning ved fravær kan være faktorer som bidrar til mindre hjelpsøking blant praktikere i distriktene.

  Veterinærstudiet i Norge gjennomgår for tiden endringer i studieplanen (8). Fra 2024 vil selvmordsforebygging inngå i undervisningen for sisteårsstudentene. Veterinærforeningen jobber også aktivt med å etablere og utvikle tilbud for veterinærer som trenger hjelp og støtte blant annet ved Villa Sana. Fellestrekkene mellom veterinærer og leger er mange. Felles utfordringer kan også bety at det finnes felles løsninger.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media