Kommentar

ECT er ikke anbefalt som parkinsonbehandling

Espen Dietrichs
Overlege og professor ved nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
Interessekonflikt:  Nei
Guido Alves
Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser, Stavanger universitetssjukehus
Espen Benjaminsen
Nevrologisk avdeling, Nordlandssykehuset, Bodø
Krisztina Kunszt Johansen
Nevrologisk avdeling, Akershus universitetssykehus
Ole-Bjørn Tysnes
Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssykehus

Aakhus og Luth mener at vi har utrykt oss upresist vedrørende ECT (1). Vi beklager hvis vår kommentar kan misforstås når det gjelder konklusjonene fra Helsedirektoratets arbeidsgruppe for ECT (2). Vårt lille tilleggspoeng var bare at motoriske plager ved Parkinsons sykdom heller ikke er en anbefalt indikasjon i de norske retningslinjene for ECT, uten at vi kjenner begrunnelsen for det (3).
Bakgrunnen for hele denne diskusjonen er at vi i vår artikkel om anbefalt behandling av motoriske symptomer ved Parkinsons sykdom, helt bevisst ikke har nevnt ECT (4). ECT kan ha god effekt på alvorlige og refraktære psykiske symptomer hos parkinsonpasienter, og i slike tilfeller har det også vært observert positiv effekt på motoriske symptomer (5). Men vitenskapelig dokumentasjon vedrørende bruk av ECT til behandling av motoriske symptomer hos parkinsonpasienter uten alvorlige psykiske plager, er svært mangelfull – nærmest fraværende. Vi ønsker derfor å gjenta vår klare konklusjon: ECT er ikke en metode vi kan føre opp som anbefalt behandling for rent motoriske symptomer ved Parkinsons sykdom.

Litteratur:
1. Aakhus E, Luth SM. Upresist av Dietrichs og kolleger om ECT. https://tidsskriftet.no/2023/09/kommentar/upresist-av-dietrichs-og-koll… Lest 20.9.2023
2. Dietrichs E, Alves G, Benjaminsen E et al. Dietrichs og medarbeidere svarer. Tidsskr Nor Legeforen 2023; 143: 1023. doi: 10.4045/tidsskr.23.0533,
3. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje om bruk av elektrokonvulsiv behandling - ECT. IS-2629. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/ elektrokonvulsiv-behandling-ect/ Elektrokonvulsiv%20behandling%20 ECT)%20%E2%80%93%20
Nasjonal%20faglig%20retningslinje.pdf Lest 20.9.2023
4. Dietrichs E, Alves G, Benjaminsen E et al. Behandling av motoriske symptomer ved Parkinsons sykdom. Tidsskr Nor Legeforen 2023; 143: doi: 10.4045/tidsskr.22.0804
5. Takamiya A, Seki M, Kudo S et al. Electroconvulsive Therapy for Parkinson's Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis. Mov Disord. 2021; 36: 50-8. doi: 10.1002/mds.28335

Published: 20.09.2023
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media